01-06 

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

РІШЕННЯМ СЕСІЇ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ.РАДИ

від 03.12.2004 р

ГОЛОВА РАДИ - І.ПІЛКА

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 1

МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція )

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

l. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ( далі скорочено Миколаївська ЗОШ № 1), створена рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської Ради № 140 від 31.08.1966 р., знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

81600 Львівська область, м.Миколаїв, вул. Львівська, 15,т. 51-274, 51-737.

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою , має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

• забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

• виховання громадянина України;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією,почуттям національної самосвідомості, особистості,підготовленої до професійного самовизначення;

• виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, правісвобод

людини і громадянина , почуття власної гідності, відповідальності перед законом засвої дії,

свідомого ставлення до обов"язків людини і громадянина;

• розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду:

• реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів:

• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту ”, “ Про загальну середню освіту “, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетент¬ності. передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою , суспільством і державою за:

• безпечні умови освітньої діяльності;

• дотримання державних стандартів освіти;

• дотримання договірних зобов'язань з іншимисуб’єктамиосвітньої, виробничо., наукової

діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

• дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено профільне навчання у старшій школі.

1.11. Навчальний заклад має право:

• проходити в установленому порядку державнуатестацію;

• визначати форми, методи і засоби організаціїнавчально-виховногопроцесу за погодженням із

засновником;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти робочі навчальні плани;

• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально- виховного процесу;

• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади , юридичних і фізичних

осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих , лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об'єднання вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови , історії та географії , фізики, хімії та біології,математики та інформатики, трудового навчання та вчителів початкових класів, фізичного виховання та ЗВ, творча група та практичний психолог.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Миколаївською поліклінікою.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів , розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу комунальної форми власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий) та режим роботи (річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми , підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Миколаївська ЗОШ № 1 здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах 25 травня. \ 5-11 (12)-х — 31 травня.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09 до 27.12, другий з 13.01 до 31.05.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графікканікул. Тривалість канікул протягом навчального року на повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.9Тривалість уроків у школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих класах - 40 хвилин, у п"ятих-дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно- епідеміологічної служби.

2.10 . Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Миколаївської ЗОШ № 1 затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем, відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.12 . У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому і другому класах дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту ( табелі успішності,свідоцтві,атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником ( головою атестаційної комісії).

2.14. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. за № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/531 1.

2.15. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче початкового рівня.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів в системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925 / 5146.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи — табель успішності:

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка. похвальні листи, грамоти, золота та срібна медалі, цінні подарунки, премії ( в межах коштів, передбачених на ці цілі).

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 учні;

керівники;

педагогічні працівники;

психолог, бібліотекарі;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3 . Учні мають право:

• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно- спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

• брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

• брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.4. Учні зобов”язані:

• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загально-культурний рівень;

• дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

• бережливо ставитись до державного, громадського, особистого майна;

• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

• браги посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

• дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями , які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров”я, яких дозволяє виконувати професійні обов"язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України “ Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

• захист професійної честі, гідності;

• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров”я учнів; участь в обговоренні проведення у встановленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

• виявлення педагогічної ініціативи;

• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

• участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

• підвищення кваліфікації, перепідготовку;

• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов"язків не допускається, за вийнятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов”язкових державних вимог;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров”я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

• сприяти зростанню іміджу школи;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру: виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

• брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, Атестація здійснюється, як правило, один раз на п”ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

У країни,затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи, відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

• обирати і бути обраними у батьківські комітети та органи громадського самоврядування;

• звертатись до органів управління освітою, керівника школи, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

• брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки або особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім”ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини,

3.13. Представники громадськості мають право:

• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

• керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

• сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

• брати участь в організації навчально-виховного процесу,

3.14. Представники громадськості зобов'язані :

Дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного і психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником - відділом освіти Миколаївської Райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш, як три роки.

Директор навчального закладу комунальної форми власності та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освіти. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є рада навчального закладу.

4.3. Метою діяльності ради є:

• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

• об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов”язаних з організацією навчально- виховного процесу.

4.4. Основними завданнями ради є:

• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

• формування навичок здорового способу життя;

• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

• підтримка громадських ініціатив щодо удосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов"язковості загальної середньої освіти;

• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку , підтримки обдарованих дітей;

• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів і школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

4.6. Рада навчального закладу діє на засадах:

• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

• дотримання вимог законодавства України;

• колегіальності ухвалення рішень;

• добровільності і рівноправності членства;

• гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх  цільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, засновника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів, вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.7. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

• Голова ради може бути членом педагогічної ради.

• Головою ради не можуть бути директор та його заступник.

• Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

• Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

• Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов”язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.8. Рада навчального закладу:

• організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

• вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов;

• спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

• разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

• затверджує режим роботи школи;

• сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “ За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “ За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

• разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів , враховуючим можливості , потреби учнів ( вихованців), а також тенденцій розвитку регіона, суспільства і держави;

• погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

• заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально- виховної та фінансово-господарської діяльності;

• бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

• виносить на розгляд педагогічної ради пропозицій щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

• виступає ініціатором проведення добровільних акцій;

• вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозицій щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

• ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків ( осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

• розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

• розглядає питання родинного виховання;

• бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів. які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

• сприяє педагогічній освіті батьків;

• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань:

• розглядає питання здобуття обов"язкової загальної середньої освіти учнями;

• організовує громадський контроль за харчуванням і методичним обслуговуванням учнів;

• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

• вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

4.9. Директор школи:

• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

• організовує навчально-виховний процес;

• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

• відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній і позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та противопожежних норм, техніки безпеки;

• підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання і виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;

• призначає класних керівників, формує учнівські класні колективи профільних або загальноосвітніх класів та учительський склад школи III ступеня, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями:

• контролює організацію харчування, медичного обслуговування учнів;

• здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

• розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

• за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов”язки працівників школи;

• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.10.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відповідним органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.11 .У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи.

4.12. Педагогічна рада розглядає питання;

• удосконалення першого методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

• переведення учнів до наступних класів і їх випуску , видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження і досягнення у навчання;

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

• морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу. 

4.13. Робота педагогічної ради планується у довільній формі, відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.14. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у навчальному балансі школи.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту  навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Миколаївська ЗОШ № 1. відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених законодавством.

Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав, іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень по обробці металу та дерева, а також спортивного, актового та читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного і комп'ютерного кабінетів,їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету психолога.

5.6. Відповідно до рішення виконкому міської ради від 11.03.1964 року № 45, навчальний заклад має земельну ділянку, площею 3,57 гектарів, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, господарські будівлі.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

• кошти засновника;

• місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

• кошти фізичних, юридичних осіб;

• кошти, отримані за надання платних послуг;

• доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання:

• кредити банків, благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. У навчальному закладі комунальної форми власності створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів, за рахунок коштів засновників та бюджету, в розмірі не менше 3% витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів ,залучених з інших джерел. Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи. Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом згідно наказу директора, що видається на підставі рішення ради школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством. Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4. Школа має право придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи,

фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у школі визначається законодавством та

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1Миколаївська ЗОШ № 1 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної БАЗИ,  власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв»язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7..2. навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об»єднаннями інших країн.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1  Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації чинної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, державна інспекція навчальних закладів та відділ освіти Миколаївської райдержадміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки ( інспектування) навчального закладу з питань, пов”язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов"язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

IX . РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник..Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов»язання навчального закладу переходять до правонаступників, відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

ДИРЕКТОР Ш

 

 

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.