ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ПРОФСПІЛКОВОГО ДИРЕКТОР ШКОЛИ

КОМІТЕТУ

О.А. ПІДКОВИЧГ.В. ОГОНОВСЬКА

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідно до чинного законодавства громадяни України  мають право на працю. Обов’язок і справа честі кожного здатного до праці громадянина України – сумлінна праця в обраній ним сфері суспільно корисної діяльності, додержання трудової дисципліни. 

Дисципліна праці – це не тільке суворе дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, а й свідоме, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення  її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної праці, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення на сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовують заходи дисциплінарного  і громадського впливу.

Найважливішим напрямком у роботі по вихованню і зміцненню дисципліни праці є ефективне використання прав,  наданих трудовим колективам чинним законодавством.

2. Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні сприяти вихованню працівників у дусі свідомого ставлення до праці, подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на 

науковій основі і раціональному використанні робочого часу, високій якості робіт.

3. Ці правила внутрішкільного трудового розпорядку поширюються чна всіх працівників школи.

ІІ.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ

1. Працівники школи зобов’язані: 

а) працювати чесно і сумлінно, строго виконуючи обов’язки покладені на них Статутом загальноосвітньої школи, Правилами внутрішкільного трудового розпорядку, положеннями та посадовими інструкціями; 

б) дотримуватись дисципліни праці – основи порядку в школі, вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої тривалості робочого часу, максимально використовуючи його для творчого й ефективного виконання покладених на них обов’язків, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати свої трудові обов’язки; своєчасно й точно виконувати розпорядження адміністрації; 

в) всіляко прагнути до підвищення якості виконуваної роботи, не допускати упущень у ній, суворо дотримуватися виконавської дисципліни, постійно виявляти  творчу ініціативу, спрямовану на досягнення високих результатів трудової діяльності; 

г) дотримуватися техніки безпеки й охорони праці, виробничої санітарії, гігієни, притипожежної охорони, передбачених відповідними  правилами й інструкціями,  працювати у виданому спецодязі і взутті, користуватися необхідними засобами індивідуального захисту; 

д) бути завжди уважними до дітей, ввічливими з батьками учнів і членами колективу; 

е) систематично підвищувати  свій ідейно-теоретичний, фаховий, культурний рівень; 

є) бути прикладом гідної поведінки та високого морального обов’язку на роботі, у побуті, у громадських місцях, дотримуватись правил гуманного співжиття; 

ж) тримати своє робоче місце в чистоті та порядку, дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів; 

з) берегти і зміцнювати шкільну власність (обладнання, інвентар, навчальні посібники і т.д), економно витрачати матеріали, паливо і електроенергію, виховувати в учнів (вихованців)  бережливе ставлення до державного майна; 

і) проходити в установленому порядку періодичні медичні огляди згідно з інструкцією про проведення медичних оглядів.

Педагогічні працівники школи несуть повну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків (занять), позакласних і позашкільних заходів, які організовує школа. Про всі випадки травматизму учнів негайно повідомляти адміністрацію.

2. В установленому порядку наказом директора школи додатково до навчальної роботи на вчителів може бути покладено класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, організація трудового навчання, професійної орієнтації, суспільно-корисної, продуктивної праці, а також виконання інших навчально-виховних функцій.

3. Педагогічні працівники (вчителі, педагог-організатор), проходять раз у п’ять років, атестацію згідно з Полорженням про атестацію педагогічних кадрів.

4. Перелік основних обов’язків (робіт) педагогічних працівників навчально-виховного та обслуговуючого персоналу визначається статутом загальноосвітньої школи, правилами внутрішкільного трудового розпорядку, а також посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТАРЦІЇ ШКОЛИ

1. Директор школи: 

- забезпечує реалізацію нового Державного Стандарту, діє від імені навчально-виховного закладу; 

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує після погодження з радою навчально-виховного закладу кошторис та організовує його виконання, укладає угоди; 

- видає, у межах своєї компетентності, накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу; 

- організовує навчльно-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотриманням вимог охорони дитинства та праці, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній роботі та позашкільній роботі; 

- за погодженням з радою навчально-виховного закладу призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних працівників; 

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішкільного трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного закладу; 

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, місцевими органами державної влади; 

2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи зобов’язаний:

- відповідати за правильну і якісну організацію навчально-виховного процесу в школі, виконанням навчальних програм, якістю викладання, здійснювати контроль за успішністю і поведінкою учнів, проводити інструктажі педагогічного персоналу школи з питань охорони праці та дотримання техніки безпеки, регулювати навчальне навантаження учнів; організовувати методичну роботу; складати і контролювати розклад занять, ДПА, навчальної практики, консультацій, складати звіти про навчально-виховну роботу;

- забезпечувати систематичне підвищення працівникам школи фахового рівня; проводити у визначені терміни атестацію педагогічних працівників; створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням у навчальному закладі;

- створювати умови, які забезпечують охорону життя і здоров’я учнів та працівників школи, запобігати їх захворюваності і травматизму, контролювати знання і дотримання працівниками всіх вимог інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, правил протипожежної безпеки;

- подавати довідку на зарплату, розв’язувати питання заохочення передових працівників.

3. Заступник директора школи з виховної діяльності зобов’язаний:

- створити систему позакласної виховної роботи з учнями: залучати школярів у різні гуртки, секції, об’єднання в школі, в позашкільних установах за місцем проживання.

- брати участь у плануванні позакласної виховної роботи. В основу планування необхідно взяти напрями виховання і види діяльності: пізнавальну, трудову, художню, громадянську, фізкультурно-оздоровчу, спілкування, самоврядування, традиції, розвиток індивідуальності, вивчення учнів, роботу з батьками, індивідуальний вплив тощо.

- організовувати виховну роботу у відровідності з вимогами часу на основі загальноприйнятих норм моралі.

- проводити активну пропаганду та практичні втілення в життя загальнолюдської культури одночасно з широким використанням всього комплексу української національної культури, як найбільш близької для абсолютної більшості наших учнів.

- формувати духовні цінності.

- впроваджувати у виховний процес проблеми національно-культурного відродження народознавчих, людинознавчих підходів, проводити активну роботу з вивчення історії рідного краю, національної символіки розвитку туристично-краєзнавчої роботи.

- захищати інтереси та права учнів, забезпечувати всебічний розвиток учнівського самоврядування, взаємоповагу між вчителями та учнями.

- надавати методичну допомогу класним керівникам, вихователям ГПД, учнівським колективам у здійсненні позакласної виховної роботи, організовувати їх дозвілля.

- виявляти, вивчати, узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід виховної роботи.

- об’єднувати зусилля батьків, педагогів, учнів, використовувати виховні можливості державних, громадських, культурних установ, трудових колективів, шефів щодо організації і проведення виховної роботи.

4. Вчитель захисту Вітчизни:

- веде навчальні та позакласні заняття з початкової військової підготовки, керує роботою гуртків з військової справи і військово-технічної підготовки, бере участь в організації і проведенні заходів  з військово-патріотичного виховання учнів, веде облік зброї і боєзапасів, забезпечує їх зберігання, завідує  військовим кабінетом і стрілецьким тиром, встановлює необхідні контакти з шефською військовою частиною, районним (міським, військовим комісаріатом, штабом цивільного захисту).

5. Педагог-організатор:

- тісно співпрацює з класними керівниками, класоводами, бібліотекарями, вихователями груп продовженого дня та іншими педпрацівниками, а такаж з представниками позашкільних закладів, дитячих і молодіжних організацій та об’єднань з метою виховання вільної особистості суверенної України.

- сприяє національно-культурному відродженню, впроваджує в життя школи і побут школярів народні традиції, звичаї та обряди, виховує повагу до рідної мови, народної пісні, танцю, музики.

- координує взаємодію дитячого і педагогічного колективів з позашкільними закладами, дитячими і молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями, співпрацює з органами учнівського самоврядування.

- знайомить учнів з особливостями діяльності та організаційною побудовою дитячих і молодіжних громадських організацій.

- організовує доброчинну діяльність, спрямовану на виховання милосердя, доброти, людяності, гуманізму, формує в учнів загальнолюдські цінності і мораль.

- проводить туристсько-краєзнавчу роботу з дітьми з вивчення природи, історії, пам’ятних місць, фольклору, народних ремесел і промислів рідного краю.

- організовує дозвілля школярів молодших та середніх класів, приділяє увагу розвитку і задоволенню інтересів учнів.

- працює з динамічними творчими групами учнів з підготовки і проведення традиційних загальношкільних свят.

- залучається адміністрацією школи до організації  літнього відпочинку школярів. 

Педагог-організатор призначається директором школи з числа осіб, які мають вищу педагогічну освіту і вміє організувати виховну роботу з учнівською молоддю. 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

- виконувати статут школи, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до державного соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до самостійного життя у дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК І КЛАСОВОД:

- проводить в тісному співробітництві з іншими вчителями, виховну роботу з учнями дорученого класу;

- домагається єдності і педагогічних вимог до учнів з боку школи і сім’ї, підтримує постійний зв’язок з батьками, з керівниками груп продовженого дня;

- організовує в разі необхідності своєчасну навчальну допомогу учням;

- веде встановлену документацію по класу, подає керівництву школи відомості про успішність, відвідування і поведінку учнів, стежить за станом їх щоденників;

- проводить заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів, організовує їх суспільно-корисну працю;

- щотижня (та при необхідності) вносити в щоденники учнів відповідні записи з метою інформації батьків про стан навчання і виховання їх дітей;

- дотримується головного принципу роботи класного керівника: поєднання вимогливості з глибокою повагою до особистості учня.

ОБОВ’ЯЗКИ ВИХОВАТЕЛЯ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

- чітко виконувати розпорядок ГПД;

- роботу планувати на півріччя і на кожен робочий день;

- знати навчальні програми, пояснюючі записки до них;

- співпрацювати з вчителями-предметниками, бібліотекою;

- допомагати класним керівникам вивчити індивідуальні особливості учнів, брати участь в організації роботи з батьками, проводити педагогізацію батьків, допомагати у проведенні заходів згідно плану роботи школи;

- залучати учнів до читання і обговорення книжок;

- забезпечувати відповідний санітарно-гігієнічний режим в приміщенні, відведеному для ГПД. Проводити заходи щодо фізичного загартовування учнів;

- не менше одного разу на тиждень організовувати суспільно-корисну працю;

- виховувати навички культурної поведінки в громадських місцях, шкільній їдальні;

- систематично вести журнал, в якому вести облік відвідування учнями ГПД та навчально-виховної роботи в групі.

РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. У школі встановлений п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями для учнів школи.

Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками, покладеними на них Статутом загальноосвітньої школи і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Адміністрація школи зобов’язана організовувати облік явки на роботу й залишення роботи.

2. Навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік установлює директор школи за погодженням з профспілковим комітетом по виходу працівників у відпустку. При цьому необхідно враховувати, що у педагогічних працівників, як правило, повинні зберігатися наступність класів (груп).

3. Розклад уроків складає і затверджує адміністрація за погодженням з профспілковим комітетом, з урахуванням забезпечення педагогічної діяльності, дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Адміністрація залучає педагогічних працівників до чергування по школі. Чергування має розпочинатися не раніше ніж за 20 хв. до початку занять і тривати не більше як 20 хв. після закінчення уроків.

Час осінніх, зимових і весняних канікул, а також час літніх канікул, що збігається з черговою відпусткою, є робочим часом педагогічних працівників. Усі ці періоди адміністрація школи залучає їх до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження до початку канікул.

У канікулярний час навчально-допоміжний і обслуговуючий персонал школи залучається до виконання господарських робіт, які не вимагають спеціальних знань (дрібний ремонт, праця на території школи та ін.), у межах установленого для них робочого часу.

Загальні збори трудового колективу школи проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання педагогічної ради проводяться двічі у семестр. Засідання методичних об’єднань учителів і вихователів проводяться чотири рази в рік.

Загальні батьківські збори скликаються не рідше двох разів на рік, класні – не рідше чотирьох разів на рік.

4. Загальні збори трудового колективу, засідання педагогічної ради і засідання методичних об’єднань повинні тривати, як правило, не більше 2 годин, батьківські збори – 1,5 години, збори школярів і засідання організацій школярів – 1 годину, заняття гуртків, секцій від 45 хвилин до 1,5 годин.

5. Черговість надання щорічних відпусток установлює адміністрація школи за погодженням з профспілковим комітетом, з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи школи і сприятливих умов для відпочинку працівників. Відпустки педагогічним працівникам, як правило, надаються в період літніх канікул. Графік відпусток складається на кожний календарний рік й доводиться до відома всіх працівників за 2 місяці до початку відпустки.

Надання відпустки директорові школи оформляється наказом по відповідному органу освіти, іншим працівникам - по школі.

Педагогічним та іншим працівникам школи забороняється:

а) змінювати на власний розсуд розклад уроків (занять) і графік роботи;

б) відміняти, продовжувати або скорочувати тривалість уроків (занять) і перерв між ними;

в) випроваджувати учнів з уроків (занять);

г) курити в приміщенні школи;

д) скликати в робочий час збори, засідання, різні наради у громадських справах;

Сторонні особи можуть бути присутніми під час уроку в класі (групі) тільки з дозволу директора школи або його заступника. Не дозволяється робити педагогічним працівникам зауваження щодо їх роботи під час проведення уроків (занять) та в присутності учнів.

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

1.За зразкове виконання службових обов’язків, успіхи у навчанні і вихованні дітей, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці, досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження цінним подарунком;

г) нагородження Почесними грамотами.

2. За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до нагороди, присвоєння почесного звання «Відмінник освіти України» до нагороди відзнаками, встановленими для працівників освіти чинним законодавством.

3. За наслідками атестації працівникам школи, які найбільше відзначилися присвоюється звання «Учитель-методист», «Старший учитель», «Практичний психолог-методист», відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників.

4. При застосуванні мір заохочення забезпечується поєднання матеріального і морального стимулювання праці.

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням), доводяться до відома всього колективу школи і заносяться до трудової книжки працівника.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання, з вини працівника, обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом загальноосвітньої школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про відповідну загальноосвітню школу, посадовими Інструкціями, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених діючим законодавством.

1.За порушення трудової дисципліни адміністрація школи застосовує такі дисциплінарні стягнення:

а) зауваження;

б) догану;

в) звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього посадовою інструкцією, Статутом загальноосвітньої школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення, за прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня. 

Так само вважаються прогульниками працівники, які були відсутніми на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин, і до них застосовуються ті самі заходи відповідальності, які встановлені за прогул.

За прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважної причини адміністрація школи застосовує дисциплінарні стягнення, передбачені в даному пункті цих Правил.

Згідно з діючим законодавством про працю, педагогічні працівники можуть бути звільнені за вчинення аморального вчинку, несумісного з подальшим виконанням виховних функцій.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи, а також відповідними службовими особами органів освіти в межах наданих їм прав.

Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу, товариського суду або громадської організації.

2. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни слід зажадати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

Дисциплінарні стягнення адміністрацією застосовуються безпосередньо за виявленням поступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення поступку. До зазначених строків не входить час впровадження в кримінальній справі.

3. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не був підданий новому дисциплінарному стягненню, адміністрація школи за своєю ініціативою або за клопотанням трудового колективу  може видати наказ (розпорядження) про зняття стягнення, не чекаючи закінчення року, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення міри заохочення, визначені в цих Правилах, до працівника не застосовуються.

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в школі на видному місці.

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.