СХВАЛЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                        

Засідання педагогічної ради школи                                            Директорка школи

протокол №1 від 31.08.2020 р.                                     __________Г.В. Огоновська

                                                                              Наказ №02-о/121 від 31.08.2020 р.   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Миколаївської районної ради Львівської області

на 2020 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Назва програми Програма розвитку Миколаївської ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 як школи, яка впроваджує сучасні педагогічні технології освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи».

Підстави для розвитку програми Закон України «Про освіту»,

«Про повну загальну середню освіту».

 Концепція нової української школи, 

 чинні документи, що регламентують освітню діяльність, 

статут школи. 

Автори програми розвитку школи Адміністрація школи, методична рада

Виконавці програми розвитку Адміністрація школи

Педагогічний та учнівський колектив

Батьківська рада школи

Громадські організації та об’єдання

Терміни виконання 1.Концептуально – організаційний етап

(вересень 2020р. – серпень 2021р.)

2.Розвивально – формуючий етап

(вересень 2021р. – серпень 2023р.)

3.Результативно – узагальнюючий етап

(вересень 2023р. – серпень 2025р.)

Ресурсне забезпечення Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів.

 Залучення фахівців державних та громадських організацій у якості консультантів.

 Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Структура 1. Вступ;

2. Загальні положення;

3. Загальна стратегія розвитку закладу;

4. Управлінський аспект;

5. Методичний аспект;

6. Виховний аспект;

7. Психолого-педагогічний аспект;

8. ·Модель випускника;

9. Фінансово-господарський аспект;

10. Очікувані результати.

11. Стратегічні проєкти.

Мета стратегії розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.

Основними стратегічними завданнями розвитку закладу на 2020 – 2025 роки є:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж).

6. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

7. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

8. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

9. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

10. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

11. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання).

12. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

14. Підвищення професійного рівня кадрового по¬тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

15. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію закладу.

16. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті та на сторінці школи у соціальній мережі фейсбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

Підготовка Стратегії розвитку Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Миколаївської районної ради Львівської області на 2020 -2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України «Про освіту», Закону України «По повну загальну середню світу», Концепції нової української школи, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи, скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та завнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Проєкти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, допоможуть вирішити такі завдання:

- організація освітньої роботи в закладі відповідно вимогам нового Закону  України «Про освіту», підтримка обдарованої молоді;

- створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти, попередження булінгу;

- організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;

- професійний розвиток педагогічних кадрів;

- забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;

- забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу;

- створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Закон України «Про освіту» та Концепція НУШ орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено:

- уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами;

- математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; 

- інформаційно-комунікаційна; 

- соціальна і громадянська;

- загальнокультурна;

- підприємницька; 

- здоров’язберігаюча. 

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів.

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

- орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

- здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

- володіння іноземною мовою;

- наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;

- високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;

- вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;

- готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

- формованню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань закладу освіти є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, у тому числі:

- толерантність;

- висока комунікативність;

- творча активність;

- рефлективність;

- емпативність;

- сенситивність.

В основу Стратегії розвитку закладу покладено системний підхід, спрямований на застосування сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи».

Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті – виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими – фізично і психологічно, підготовленим до життя. А для цього – будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації, на основі педагогіки партнерства – тісної взаємодії в системі «здобувачі осіти – педагоги – батьки здобувачів освіти».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Загальна стратегія розвитку закладу

Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно компетентнісно орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його організації на результат – модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти – педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

Проблеми, які ставить перед собою педагогічний колектив:

- всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; 

- формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей;

- виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

- створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Школа досліджуватиме відповіді на запитання:

- Як допомогти учням пристосуватись до освітнього життя, почуватися спокійно і впевнено?

- Як зберегти їх емоційне благополуччя – таке необхідне для повноцінного розвитку і здоров’я?

Загальна мета діяльності закладу – реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розвиток життєвої компетентності

Статус людини в суспільстві залежить від неї самої: швидкоплинності соціального прогресу, динамічних змін та зумовлює потребу в постійній роботі над собою, у розвитку життєвої компетентності, посиленні відповідальності молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Реалізація цілей і завдань здійснюється через:

- управлінську;

- дидактичну;

- виховну;

- науково-методичну;

- суспільно-педагогічну діяльність;

- діяльність психологічної служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Управлінський аспект

Мета управлінської діяльності: координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

1. Управління на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

1. Впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішної реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня.

4. Підримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

- загальні збори;

- педагогічна рада;

- методична рада школи;

- атестаційна комісія;

- учнівське самоуправління;

- громадські організації.

Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування освітньою діяльністю, моніторинг.

 

6. Методичний аспект

Мета методичної роботи закладу: створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Основні завдання:

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

2. Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій.

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг.

Шляхи реалізації:

1. Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг.

2. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практик викладання.

3. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Виховний аспект

Мета виховної роботи: сприяння розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

1. Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.

5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

6. Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

1. Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики;

2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій;

3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.

4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.

5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу;

7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Психолого-педагогічний аспект

Мета психолого – педагогічного аспекту: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

- індивідуальних особливостей;

- здібностей;

- умінь та навичок.

Основні завдання:

1. Створення:

- cитуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

- умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

- умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:

- стійкої мотивації до нздобуття освіти;

- високої духовної культури;

- моральних переконань;

- трудового виховання дітей.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

- діагностики особистісного розвитку;

- ціннісних орієнтацій;

- соціального статусу;

- виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

Шляхи реалізації:

1. Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

- здібностей;

- схильностей;

- потреб;

- відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських всеобучів.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.

4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Модель випускника.

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

- має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

- є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомленнявзаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

- уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

- уміє критично мислити;

- здатний до самоосвіти і саморозвитку;

- відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

- уміє опрацювати різноманітну інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Фінансово-господарський аспект.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів.

Матеріально-технічні проблеми:

- утеплення фасаду закладу;

- створення нового освітнього середовища у навчальних кабінетах;

- окультурення території закладу;

- заміна комп’ютерної техніки;

- поповнення кабінетів необхідними меблями та навчальними матеріалами;

- поповнення бібліотечного фонду;

- ремонт актової та спортивної зали;

- капітальний ремонт системи опалення та електромережі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Очікувані результати

Педагоги сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти.

Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» в школі сприяє:

- розкриттю та розвитку здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками;

- удосконаленню мотиваційного середовища дитини;

- широке застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.

- особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;

- підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження сертифікації;

- накопичується особистий педагогічний досвід;

- здійснюється комп’ютеризація освітнього процесу;

- здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

- посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров’я;

- створюється інформаційне забезпечення для переходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;

- упроваджуються інноваційні методи формування життєвої компетентності учнів;

- автономія закладу (академічна, організаційна, кадрова, фінансова).

12. Стратегічні проєкти

Проєкт «Єдиний інформаційний простір» на 2020-2025 роки

Мета проєкту:

створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, педагогів та здобувачів освіти.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, здобувачі освіти, адміністрація школи, батьки.

 

Етапи реалізації програми проєкту:

Напрямки діяльності Етапи реалізації

1 етап (Організа-ційний)2 етап (Реаліза-ційний)3 етап (Узагальню-ючий)

Розробка та затвердження схеми інформаційного простору закладу

Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет

Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій

Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

Удосконалення шкільного сайту і робота з ним

Інформатизація бібліотечної діяльності

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою

Впровадження дистанційної освіти

Організація системи інформаційної безпеки закладу

Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ

 

Етапи реалізації проекту:

№ п/п Захід Термін Відповідальний

І Організаційний етап 2020-2021рр

1 Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями. 2020 р. Заступник директора з НВР

2 Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій 2020 р. Директор школи, заступники директора, вчителі інформатики

3 Вивчення передових освітніх технологій Протягом року Директор, заступники директора, творча група, вчителі.

4 Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів Протягом року Директор, заступники директора

5 Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою Протягом року Заступник директора з НВР, вчителі, керівники МО.

Методичні заходи на реалізацію проєкту

6 Круглий стіл «Проєктна технологія: суть, досвід використання, перспективи». 2019 р. Заступник директора з НВР вчитель інформатики

7 Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках» 2020 р. Голови МО

ІІ етап (2020 – 2023 р.р.) (Реалізаційний)

1 Нарощування комп’ютерної мережі у школі ( 1-ші класи) 2020 – 2024 роки Адміністрація школи

2 Систематизація інформаційних ресурсів закладу 2020 рік творча група вчителів

4 Розвиток шкільного сайту 2020- 2024 роки Заступник директора

5 Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, сторінки у соціальних мережах) 2020- 2023н.р. Адміністрація школи, батьківський комітет.

6 Інформатизація бібліотечної діяльності 2020- 2023 роки Бібліотекар

7 Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою 2020 – 2023 роки Директор, заступник директора, вчителі.

8 Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ 2019 – 2023 роки Заступники директора, творча група

Методичні заходи на реалізацію проєкту

9 Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» 2020 рік Заступник директора з НВР

10 Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів» 2021 рік Заступник директора з НВР

11 Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку освітнього процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів» 2022 рік Заступник директора з НВР

12 Семінар «Конструювання та раціональна організація комп’ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення» 2023 рік Вчит.інформатики

13 Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті – контроль» 2024 рік Директор

III етап -2025 рік (Узагальнюючий)

1 Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів. Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій. 2025 рік Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації

2 Систематизація інформаційних ресурсів закладу 2025 рік Директор, заступники директора, вчителі

3 Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням 2025 рік Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації

4 Впровадження дистанційної освіти Адміністрація школи, вчителі.

 

Очікувані результати:

- створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;

- об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;

- створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

- оновлення наповнюваності шкільного сайту;

- практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт «Профільна середня освіта» на 2020-2025 роки

Мета проєкту:

забезпечення рівного доступу до здобуття якісної профільної підготовки здобувачів освіти; виявлення та розвиток професійних інтересів здобувачів освіти; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проєкту:

- забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;

- забезпечити диференціацію, варіативність здобуття освіти;

- спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

- налагодити моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти;

- створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісної профільної середньої освіти.

Пріоритети проєкту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій здобувачів освіти на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб здобувачів освіти в процесі їхньої профільної середньої підготовки.

Шляхи реалізації проекту:

№ Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Примітки

Інформаційно-організаційні заходи

1.Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчанняПостійноЗДНВР

2Вивчення нормативно-правової бази організації профільної середньої освітиЩорокуЗДНВР

3Провести моніторингове дослідження готовності педагогів до роботи в динамічних групах профільного спрямуванняПротягом І семестру кожного навч. рокуЗДНВР

4На основі аналізу удосконалювати позакласну роботу, направлену на розвиток компетенцій здобувачів освітиПостійноЗДНВР

5Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільної освіти закладуПостійноЗДНВР

6Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки здобувачів освіти, батьків, педагогів із питань організації профільної середньої освіти2020-2025рокидиректор

7Створювати освітньо-матеріальну базу забезпечення профільної середньої освіти в закладі з урахуванням різних механізмів фінансування2025-2024 рокиАдміністрація школи

Психолого-педагогічні заходи

8Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між закладом освіти та вищими навчальними закладами шляхом участі: у сумісних заходах і проєктах; конференціях і семінарах; рекламних акціях вузів (День відкритих дверей, зустріч з деканами та студентами факультетів тощо)2020-2025 рокиАдміністрація школи

9Поповнювати бібліотечні фонди освітньо-методичною, сучасною довідковою літературою відповідно до обраних профілів2020-2025 рокиАдміністрація школи, бібліотекар

10Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільної середньої освіти2020-2025 рокиЗДНВР

Методичні заходи на реалізацію проєкту

11Методична рада «Моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти»2021 – 2020 рокиЗДНВР

12Нарада при директору з питання: «Сучасні методики на шляху удосконалення профільної середньої освіти»2021 рікЗДНВР

13Нарада при директору: «Стан реалізації проєкту «Профільна середня освіта»2024 рікдиректор

14Нарада при директору: «Профільна середня освітан: погляд в майбутнє»2024 рікДиректор

 

Очікувані результати: 

- впровадження нових моделей профільної середньої освіти; підготовка педагогів для реалізації проєкту «профільна середня освіта»; сприяння оснащенню кабінетів для здобуття профільної середньої освіти здобувачами освіти;

- налагодження конструктивних зв’язків з закладами освіти різних рівнів акредитації; запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільної середньої освіти;

- підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії.

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт «Обдарована дитина» на 2020 - 2025 роки

Мета проєкту:

створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

Шляхи реалізації проєкту:

№ Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпе-чення реалізації проекту

Організаційно-педагогічні заходи

1 Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про: 

- інтелектуально обдарованих дітей; 

- творчо обдарованих дітей; 

- спортивно обдарованих дітей; 

-технічно обдарованих дітейДо 01.10 щорокуЗВР

2Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайтісистематичноЗВР

3Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки;До 01.10 кожного рокуЗВР

4Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках · круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху»До 15.12 кожного року систематичноЗВР

5Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах.ПостійноАдміністрація школи

6Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освітиДо 15.09 кожного рокуПсихолог

7Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу2020-2025 рокиПедагоги, класні керівники

8Координація дій з культурно-просвітницькими закладами регіонуПостійноАдміністрація школи

9Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми»ПостійноКерівники МО

10Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процессу · на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах2 рази на рікКерівники МО Шкільний психолог

Соціально-психологічне забезпечення

11Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей2020 – 2022 рокиПсихологічна служба

12Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнівПостійноПсихологічна служба

13Організація семінару для педагогів, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки для роботи з обдарованими дітьмиПостійноПсихологічна служба

14Проведення психологічних обстежень особливостей обдарованих дітей за методикою ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла.ПостійноПсихологічна служба

15Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітейПостійноПсихологічна служба

16Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-дослідницької діяльності.2020-2025 рокиПсихологічна служба

17Залучення здобувачів освіти до соціологічних досліджень як форми наукової роботиПостійноСоціально-психологічна служба

18Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьмиПостійноСоціально-психологічна служба

19Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освітиПостійноПсихолог, вчителі, класні керівники

Педагогічний супровід

20Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплінПостійноЗаступник з НВР

21Організація і проведення предметних олімпіадЖовтень кожного рокуЗаступник з НВР

22Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіадПостійноЗаступник з НВР Педагоги

23Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природночо- математичного циклу («Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного циклу («Геліантус», «Грінвіч»  «Орлятко» тощо)Кожного рокуЗаступник з НВР Педагоги

24На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощоПостійно кожного рокудиректор

25Відзначати переможців та призерів олімпіад, творчо обдарованих здобувачів освіти на святі «Гордість школи»Травень кожного рокуАдміністрація школи Педагоги

26 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей: вокального,

декоративно – ужиткового, хореографічного2020-2025ррЗаступники директора

27Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального рокуТравень щорокуКерівники гуртків.

28Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями - випускниками  школи1-2 рази на рікЗаступники директора Класні керівники

29Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми»Травень кожного рокуЗаступник з НВР Керівники МО

Методичні заходи на реалізацію проекту

30Семінар «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» 2020 – 2021 2023-2024 н.Заступник директора

31Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми»2024-2025 н.р.ЗВР

32Нарада при директору «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи»2022-2023ЗНВР

33Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти як основа успішної освітньої діяльності»2021-2022 н.р.ЗНВР

34Методична рада «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти»2023-2024 н.р.ЗНВР

 

Очікувані результати:

- формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

- створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

- створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів;

- значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного, Всеукраїнського рівня.

 

 

 

 

 

Проєкт «Інновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

на 2020-2025 роки

Мета проєкту:

підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності

Завдання проєкту:

- оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

- розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

- підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

- підвищення конкурентоздатності школи в соціумі громади;

- пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів;

- упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проекту

№ Зміст заходу Термін реалізації Виконавці

1 Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату. Постійно Адміністрація школи

2 Забезпечити участь освітнього закладу у Програмі нової української школи. Створення ініціативної групи у закладі 2020-2025 рр. Заступники директора

3 Запровадження інновацій в управлінні освітнім закладом Постійно Адміністрація школи

4 Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами) 2020 р. Заступник з НВР Творча група «Інновації у новій українській школі»

5 Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, України 2020 р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

6 Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності 2020 рік Заступник з НВР Психолог

7 Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи : – рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції; – надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку. 2020-2021н.р. Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

8 Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій 2020-2021 н.р. Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

9 Проведення роботи з колективом закладу освіти щодо впровадження компетентнісно орієнтованої технології навчання: – психологічна і мотиваційна підготовка; – теоретична підготовка. 2020-2021 н.р Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

10 Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність 2020-2025 н.р Адміністрація школи

11 Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи 2020-2024 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

12 Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі 2020-2025 н.р. Адміністрація школи

13 Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності: – засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо; – творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях; – участь у науково-практичних конференціях; – узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег; – сертифікація на курсах підвищення кваліфікації; – самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою. 2020-2025 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

14 Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій 2020-2025 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

15 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі 2023-2024 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

16 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради 2023-2024 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

 

17 Моніторинг якості інноваційної діяльності 2023-2024 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

 

18 Проєктування оновленого освітнього простору школи 2020-2021 н.р. Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

19 Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах) 2020-2024 н.р. Заступник з НВР Голови МО

20 Координація та супровід окремих інноваційних проектів За потребою Адміністрація школи

21 Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості здобувача освіти» 2020-2021 рік Заступник НВР

22 Семінар «Інновації в освітньому процесі. Шляхи впровадження» 2020-2021 н.р. Заступник НВР

23 Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання» 2020-2021 н.р. Заступник НВР

24 Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі» 2021-2022 н.р. Заступник НВР

 

Очікувані результати:

- узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;

- відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

- ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

- запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;

- створити у педагогічному колективі закладу освіти власну модель інноваційного розвитку.

Проєкт «Заклад освіти – толерантне середовище,

СТОП БУЛІНГ» на 2020-2025 роки

Мета проєкту:

- сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

- скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;

- організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;

- забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;

- поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

- налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

Шляхи реалізації проєкту

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний

Діагностичний етап

1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах 2020 Психолог школи

.

2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

- спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

- опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

- психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

- соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

- визначення рівня тривоги та депресії учнів. Усі категорії учасників освітнього процесу 2020-2025 Класні керівники, класоводи,

практичний психолог школи

.

Інформаційно-профілактичні заходи

1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Батьки здобувачів освіти Вересень

2020 Директор школи

.

2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Методична кухня класних керівників 2020 Заступник директора з ВР

3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогіч-

ний колектив 2020 Заступник директора з ВР

4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 1 – 11 2020-2021 Психолог школи

5 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при директорі 2020-2025 Директор школи

6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» Педагогічний колектив 2021 Психолог школи

7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив 2020-2025 Заступник директора з ВР

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 1-4 2020-2025 Класоводи

2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 1-11 2020-2025 Класні керівники та класоводи

3 Робота відеозалу. Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11 2020-2025 Учитель інформатики

4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 2020 Педагог-організатор

5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 1-11 2020-2025 Класоводи, учителі літератури, історії

6 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 1-11 10-14 грудня Класні керівники та класоводи, учитель правознавства, практичний психолог школи

7 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ» 1-11 2023 Класні керівники та класоводи, учителі-предметники

8 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом» 1-11 2024 Заступник директора з ВР

9 Проєкт «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг» 5-8 2020-2022 Педагог-організатор

10 Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування 5 – 11 2020-2024 Педагог-організатор

Психологічний супровід

1 Діагностика стану психологічного клімату класу 1-11 2020 Психолог школи

2 Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час 1-11 2020-2025 Психолог школи

.

3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 2020-2025 Психолог школи

4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 1-11 2020-2025 Психолог школи

Робота з батьками

1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 1-11 2020 Класні керівники та класоводи

2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 1-11 2020-2025 Психолог школи

3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом 2021 Психолог школи

Вчитель інформатики

4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки 2020-2025 Заступник директора з ВР

 

Очікувані результати:

- створення системи виховної та профілактичної роботи в закладі;

- допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

- навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);

- профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

- створення безпечного толерантного середовища;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт «Кадрове забезпечення освітнього процесу»

на 2020-2025 роки

Мета:

забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в громаді.

Завдання проєкту:

- сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;

- забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;

- створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;

- сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Шляхи реалізації проєкту:

№ Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпе-

чення реалізації проекту

1За результатами діяльності представляти педпрацівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями2020-2025 рокиАдміністрація школи

2Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжатестаційний період2020-2025 рокиАдміністрація школи

3Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності2020-2025 рокиАдміністрація школи

4Здійснювати передплату періодичних та фахових видань2020 -2025 рокиЗасновник

5Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-компютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школиДо 2025 року.Адміністрація школи

6Визначити на період до 2025 року потреби в педагогічних працівниках2020Адміністрація школи

Методичні заходи на реалізацію проєкту

9Круглий стіл «Професійна етика вчителя»2020 -2021 н.р.ЗНВР.

10Семінар «Імідж сучасного вчителя»2020-2021 н.р.ЗНВР.

11Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів»2020-2021 н.р.ЗНВР

 

Очікувані результати:

- стабілізація кадрового складу закладу освіти;

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

- моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;

- підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.

 

 

 

 

 

 

Проєкт  «Інклюзивна освіта: крок за кроком»

Мета проєкту:

 покращити умови для дітей з особливими потребами отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі. Діти з особливими потребами (6 - 10 років) будуть інтегровані у навчальний процес і соціальну спільноту за допомогою використання сучасних освітніх інклюзивних практик. Покращення якості навчання дітей з особливими потребами буде досягнуто шляхом об`єднання зусиль державних і громадських організацій, батьків та інших ключових осіб. Проект спрямований на покращення освітніх можливостей для дітей з особливими потребами відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів. Довгостроковою метою проекту є успішна участь цих дітей у житті суспільства.

Завдання проекту:

- покращити рівень підтримки дітей з особливими потребами в умовах загальної  початкової  та середньої базової освіти;

- підвищити рівень компетентності батьків дітей з особливими потребами;

- посилити спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища.

Шляхи реалізації проєкту:

№ Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпече-ння реалізації проекту

1Знайомство з інклюзивними  цінносстями2020р.Адміністрація школи

2Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, психолога, які працюватимуть у інклюзивних класах2020-2025 рокиАдміністрація школи

3Підготовка та складання плану інклюзивного розвитку школи2020-2021 н.р.Адміністрація школи

4Створення умов для навчання дітей з ООП2020 -2025 рокиЗасновник

5Організувати та проводити засідання команд психолого – педагогічного супроводуКожного семеструАдміністрація школи, психолог, вчителі

6Забезпечити спостереження під час освітнього процесу2020 – 2025 рокиАдміністрація школи

7Забезпечити консультаційну роботу (для батьків, учителів та дітей з ООП)2020 – 2025 рокиАдміністрація школи, психолог

8Організувати виставку малюнків «Право очима дітей»Кожного рокуЗДНВР, психолог

Методичні заходи на реалізацію проєкту

9Семінар – тренінг для батьків «Розвиток закладу освіти на основі індексу інклюзії»2020 -2021 н.р.Адміністрація школи, психолог

10Круглий стіл   « Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами»2021-2022 н.р.Вчителі початкових класів, психолог

11Семінар – тренінг «Як навчати супергероїв?»2022-2023 н.р.Вчителі, психолог, спеціалісти ІРЦ

12Інтернет – семінар «Проблеми формування сприятливих умов для всебічного розвитку дітей з особливими потребами»2023 – 2024 н.р.Адміністрація школи, вчителі, психолог, спеціалісти ІРЦ

13Конференція «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти у Миколаївській ЗОШ І – ІІІ ступенів №1»2024 – 2025 н.р.Адміністрація школи

 

Очікувані результати:

- покращення рівеня підтримки дітей з особливими потребами в умовах загальної  початкової  та середньої базової освіти;

- підвищення  рівеня компетентності батьків дітей з особливими потребами;

- посилення спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища.

 

 

Офіційний сайт Мартинівської ЗОШ І-ІІІст. - Про нас - Developed by love the colors! - Powered by WordPress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт «Бібліотека –  сучасний освітній простір»

на 2020-2025 роки

Мета проєкту:

Якісне оновлення бібліотечних фондів школи; широке забезпечення потреб інформаційно – бібліотечного обслуговування всіх учасників освітнього процесу; перетворення шкільної бібліотеки на інформаційно – консультативний центр.

Завдання проєкту:

- удосконалювати матеріально – технічну базу шкільної бібліотеки;

- створити інформаційно – консультативний центр та обладнати сучасні індивідуальні місця для самостійного пошуку й опрацювання інформації користувачами бібліотеки; 

- створити автоматизовані робочі місця бібліотекарям; 

- продовжити комплектування бібліотечних фондів, аналізувати й коригувати стан забезпечення підручниками; 

- здійснити бібліографічно – інформаційне забезпечення освітнього процесу на основі повного якісного обслуговування.

Шляхи реалізації проєкту:

№ Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпече-

ння реалі-зації проекту

1Провести моніторинг діальності бібліотеки2020 р.Адміністрація школи

2Створити єдину інформаційно – ресурсну базу даних2020-2025 рокиБібліотекар

3Забезпечити бібліотеку закладу бібліотечною документацією (сумарні, інвентарні книги, щоденники роботи бібліотеки, індивідуальні картки обліку, формуляри)2020-2025 рокиАдміністрація школи

4Забезпечити умови для участі в конкурсах фахової майстерності бібліотечних працівників школи2020 -2025 рокиЗасновник

5Забезпечити постійне підвищення кваліфікації бібліотечних працівниківДо 2025 року.Адміністрація школи

6Скласти бібліотечні покажчики, інформаційні та рекомендаційні списки літератури для використання в освітньому процесі2020Адміністрація школи

7Поповнити фонди бібліотеки педагогічними виданнями, навчально – методичною, довідковою, дитячою літературою2020 -2025 н.р.Адміністрація школи

8Створити автоматизовані робочі місця бібліотекарів та користувачів у шкільній бібліотеці2020-2025 н.р.Адміністрація школи

9Забезпечити оперативне інформування педагогічних працівників про нові навчальні видання2020-2025 н.р.Адміністрація школи

10Створити довідкову картотеку інтернет - сайтів2020 р.Бібліотекар

11Створити методичне забезпечення тематичних, виховних, предметних та позакласних заходів2020 – 2025 н.р.Бібліотекар

Очікувані результати:

- забезпечення рівного доступу всіх учасників освітнього процесу до якісних інформаційних джерел;

- удосконалення науково – методичного супроводу підвищення фахового рівня бібліотечних працівників школи;

- забезпечення закладу оновленням матеріально – технічної бази бібліотеки.

м

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.