ПОГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради                                  Директорка школи

Протокол №3 від 03.01.2020 р.                                __________Г.В. Огоновська

              Наказ  №02-о/22 від 17.02.2020 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про моніторинг якості освіти в 

Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Миколаївської районної ради Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1 Дане Положення регламентує порядок, про¬цедуру і форми проведення контролю якості освітнього процесу на рівні школи у вигляді моніторингу (далі – моніторинг).

1.2. Нормативною основою моніторингу оцінки якос¬ті освіти є: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», інші зако¬ни, Указ Президента України від 20.03.08 р. № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо під¬вищення якості освіти в Україні», «Про невід¬кладні заходи щодо забезпечення функціону¬вання та розвитку освіти» 04.07.05 р. № 1013, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази МОН, розпорядження голів обласної, районної держадміністрацій, положення про рейтингову оцінку професій¬ної діяльності учителів, класних керівників Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Статут школи, Стратегія розви¬тку школи, дане Положення, спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію й удо¬сконалення діяльності навчального школи.

1.3. Моніторинг –  це форма організації, збору, системного обліку та аналізу інформації про організацію і результати освітнього процесу для ефективного вирішення завдань управ¬ління якістю освіти.

1.4. Внутрішній моніторинг діяльності Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 є складовою частиною системи освітнього мо¬ніторингу, яка передбачає збирання (первинні дані), оброблення (аналіз і оцінка якості освіти), зберігання (формування і ведення бази даних) та розповсюдження інформації про стан освіти (адресне забезпечення користувачів статистич¬ною й аналітичною інформацією), прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки й осно¬вних тенденцій її розвитку, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості надання освітніх послуг закладом та ефективності функціонування освітньої галузі в цілому, формування завдань, тестів іншого інструментарію для оцінки якості освітнього процесу з методичними рекомендаціями.

1.5.  Під контролем у вигляді моніторингу розу¬міється діагностичний контроль, у результаті якого вивчаються умови, процес, результати освітньої діяльності з метою виявлення їх від¬повідності законодавчим, нормативно-правовим, інструктивно-методичним документам про освіту.

1.6.  Проведення моніторингових досліджень пе¬редбачає створення Ради (спеціальної групи аналітиків) моніторингу як структурного під¬розділу методичної ради школи.

1.7.  Положення схвалю¬ється педагогічною радою школи, затверджу¬ється наказом директора по школі.

1.8.  Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими акта¬ми з питань організації навчально-виховного процесу та даним Положенням.

1.9. Положення поширюється на всіх працівни¬ків загальноосвітнього навчального закладу та учасників освітнього процесу.

2.  Мета моніторингу

2.1.  Отримання оперативної, точної інформації про стан результативності освітнього процесу у школі.

2.2.  Виявлення дійсних результатів шкільної освіти і можливості на цій основі коректу¬вати програму розвитку школи, прогнозування тенденцій розвитку системи навчання в школі.

2.3.  Виявлення реального рівня кваліфікації пе¬дагогічних кадрів, їх підготовленість до ви¬рішення інноваційних завдань.

2.4.  Відстеження динаміки освітніх послуг, ефектив¬ність управління навчально-виховним процесом.

3. Завдання моніторингу

3.1.  Здійснення систематичного контролю за освіт¬нім процесом.

3.2.  Виявлення типових ознак успіху та недоліків управлінської і педагогічної діяльності.

3.3.  Задоволення інформаційних запитів адміністра¬ції й основних структур школи щодо створення прогнозів, аналітичних, довідкових матеріалів.

3.4.  Виявлення й оцінювання відповідності фак¬тичних результатів діяльності педагогічної системи її кінцевій меті.

4.  Предмет моніторингу

Предметом моніторингу є якість освіти і ви¬ховання як системоутворюючий фактор освіт¬нього процесу в школі.

5.  Об'єкти моніторингу.

Об'єктом моніторингу є система організації навчально-виховного процесу в школі.

5.1.  Освітнє середовище:

- контингент тих, хто навчається;

- кадрове (педагогічне) забезпечення освіт¬нього процесу.

5.2.  Ті, хто навчаються:

- ступінь адаптації до навчання учнів  1-х, 5-х, 10-х класів;

- рівень навченості (з усіх предметів);

- рівень вихованості учнів;

- рівень роботи з обдарованими дітьми;

- модель випускника,  рівень її досягнення учнями школи (за ступенями навчання).

5.3.  Педагогічні працівники (і класні керівники):

- рівень професійної компетентності;

- якість і результативність педагогічної роботи;

- рівень інноваційної діяльності;

- аналіз педагогічних ускладнень (через ан¬кетування);

- самоосвітня діяльність.

5.4.  Освітній процес:

- відомості про виконання всеобуча;

- аналіз стартового, рубіжного та підсумкового   контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.

5.5.  Соціально-психологічне супроводження освітнього процесу:

- соціальний паспорт класу;

- психологічна діагностика;

- профілактична робота.

5.6.  Здоров'язберігаючий аспект, безпека життє¬діяльності, охорона праці.

 

6.  Суб'єкти моніторингу

Суб'єктами моніторингу є: адміністрація школи, органи внутрішньошкільного самоуправління. Кожний суб'єкт моніторингу реалізує специфічні для нього завдання.

7.  Функції моніторингу

7.1.  Отримання порівняльних даних, виявлення динаміки і факторів впливу на динаміку.

7.2.  Упорядкування інформації про стан і дина¬міку якості освітнього процесу.

7.3.  Координація діяльності організаційних струк¬тур (ПІМО, творчі групи), задіяних у проце¬дурах моніторингу.

8.  Види моніторингу

8.1.  За етапами навчання: стартовий, рубіжний, підсумковий.

8.2.  За часовою залежністю: поточний, випере¬джаючий.

8.3.  За частотою процедур: разовий, періодичний, систематичний.

9.  Напрями моніторингу:

- моніторинг узгодження управління (якщо школа відповідає певним стандартам в осві¬ті, автоматично забезпечується адекватний рівень її діяльності);

- діагностичний моніторинг (визначення рівня академічних навичок учнів незалежно від їх особистості);

- моніторинг діяльності (включає заміри «вхо¬ду» і «виходу» системи);

- статичний моніторинг (надає можливість од¬ночасно зняти показники за одним або кіль¬кома напрямами діяльності школи, порівняти отриманий результат з нормативом і визна¬чити відхилення від стандарту, здійснити аналіз і прийняти управлінське рішення);

- динамічний моніторинг (багаторазовий за¬мір певних характеристик під час усього циклу діяльності);

- психологічний моніторинг (постійне відстеження певних особливостей у ході на¬вчальної діяльності);

- внутрішній моніторинг ефективності (спо¬стереження за динамікою становлення колективу,  прогнозування проблем,  які мо¬жуть з'явитися у майбутньому);

- моніторинг освітніх систем (оцінювання стану системи, у якій відбуваються зміни, з подаль¬шим прийняттям управлінського рішення);

- педагогічний моніторинг (супровідний конт¬роль та поточне коригування взаємодії вчи¬теля й учня в організації і здійсненні освітнього процесу);

- освітній моніторинг (супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого процесу в освіті);

- учнівський моніторинг (комплекс психолого-педагогічних процедур, які супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють ви-робленню нової інформації, необхідної для спря¬мування дій на досягнення навчальної мети);

- моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів (систематичне відстеження досягнення державних вимог підготовки учнів за осно¬вними навчальними дисциплінами);

- змістовний (особистісно орієнтований) моні¬торинг (динаміка особистісного розвитку);

- моніторинг результативності освітнього процесу (пока¬зує загальну картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та виховання, і визначає напрями, які потребують більш детального дослідження).

10.  Форми моніторингу

10.1. Самооцінка власної діяльності на рівні пе¬дагога, учня, адміністратора.

10.2. Внутрішня оцінка діяльності підсистем ке¬рівниками.

10.3.  Зовнішнє оцінювання діяльності замовни¬ками освітніх послуг, органами управління освітою.

11. Етапи проведення моніторингу

11.1. Терміни проведення моніторингу визнача¬ються планом роботи школи на рік.

11.2. Моніторинг включає три етапи:

а)  підготовчий – визначення об'єкта моніторин¬гу, визначення мети, критерії оцінювання, розробка інструментарію і механізму відсте¬ження, визначення термінів;

б)   практичний (збір інформації) – аналіз доку¬ментації, тестування, контрольні зрізи, анке¬тування, цільові співбесіди, самооцінка тощо;

в)  аналітичний – систематизація інформації, аналіз інформації, коректування, прогнозу¬вання, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень.

12.  Виконавці моніторингу

Виконавцями моніторингу є: заступники ди¬ректора з НВР, керівники ШМО, творчої групи, інших підрозділів методичної системи школи, педагогічні працівники певної спеціалізації (соціальний педагог та ін.), учителі-предметники, класні керівники, представники психологічної, логопедичної служб школи.

13. Функціональні обов'язки учасників моніто¬рингу

13.1.  Керівництво школи:

- розробляє і втілює внутрішньошкільну сис¬тему моніторингу якості освіти і виховання;

- установлює і затверджує порядок, періо¬дичність проведення моніторингових до¬сліджень;

- визначає шляхи подальшого розвитку школи.

13.2.  Рада моніторингу:

- проводить моніторингові дослідження;

- аналізує результати моніторингу;

- веде облік результатів моніторингу;

- розробляє рекомендації з усунення виявле¬них недоліків.

13.3.  Класний керівник:

- проводить контроль за всеобучем кожного учня;

- своєчасно доводить підсумки до відома батьків;

- своєчасно подає інформацію для моніторингу.

13.4. Учитель:

- визначає й аналізує рівень навчальних до¬сягнень учнів з предметів за результатами тестування, контрольних зрізів, підсумків за семестри, навчальний рік;

- визначає шляхи підвищення навчальних досягнень учнів;

- своєчасно подає інформацію для моніторингу.

14. Критерії щодо здійснення внутрішнього мо¬ніторингу:

- об'єктивність з метою максимального уник¬нення суб'єктивних оцінок, урахування всіх результатів (позитивних і негативних), ство¬рення рівних умов для всіх учасників НВП;

- валідність для повної і всебічної відпові¬дальності пропонованих контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру та оцінки, можливість підтвердження позитивних і негативних результатів, які отримуються різними спо¬собами контролю;

- надійність результатів, що отримуються при повторному контролі, який проводять інші особи;

- врахування психолого-педагогічних особли¬востей передбачає диференціацію контроль¬них та діагностичних завдань;

- систематичність у проведенні етапів і ви¬дів досліджень у певній послідовності та за відповідною системою;

- гуманістична спрямованість з метою створен¬ня умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату.

- результати моніторингу мають тільки стиму¬люючий характер для змін певної діяльності.

15.  Очікувані результати

15.1. Отримання результатів стану освітнього про¬цесу в школі.

15.2. Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для при¬йняття управлінських і тактичних рішень.

16. Підсумки моніторингу

 

16.1. Підсумки моніторингу проводяться два рази на рік (за підсумками семестру, навчального року).

16.2 Підсумки моніторингу оформляються в схе¬мах, таблицях, діаграмах, висвітлюються в довідково-аналітичних матеріалах, які мають конкретні, реально виконувані рекомендації.

16.3. Підсумки моніторингу можуть обговорювати¬ся на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, нарадах при заступникові директора, на засіданнях методичної ради школи, ШМО.

16.4. За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рі¬шення, видається наказ, оформляється ана-літична довідка, здійснюється планування і прогнозування розвитку школи.

16.5. Одна і та ж моніторингова інформація дає можливість перетворити її в діяльнісний інструмент управління якістю освіти.

17. Контроль за проведенням моніторингу здій¬снює навчальна частина.

18. Дане Положення може бути змінено чи до¬повнено рішенням методичної ради школи.

 

 

 

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.