ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Миколаївської міської ради

Стрийського району Львівської області

№ 78 від  05 січня 2021 року

Голова Миколаївської

міської ради ____________А.І. Щебель

                                                    

                                                    

                                                                                                  

 


 

 

СТАТУТ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 1

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція )

 

 

 

 

 

 

 

 


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (далі по тексту заклад освіти), знаходиться у комунальній власності.

1.2. Повне найменування – Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області, скорочена назва – Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

1.3. Засновником закладу є Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області.

Орган управління – засновник або уповноважений ним орган.

1.4. Місце знаходження  закладу: 81600 Львівська область, Стрийський район, м. Миколаїв, вул. Львівська 15, тел. +38024151-737, +38024151-274.

1.5. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого Міністерства, актами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

1.6. Головним завданням закладу є

·         забезпечення реалізації права громадян на освіту;

·         створення умов для різнобічного розвитку здобувачів освіти, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

·         створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до  стандартів освіти;

·         виховання громадянина України;

·         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

·         виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

·         розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

·         реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

·         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

·         створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

·         реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;

·         створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами.

1.7. Заклад освіти є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, може мати рахунки в органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс.

1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення, здійснює освітню діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої  законодавством України та цим Статутом.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

·         безпечні умови освітньої діяльності;

·         дотримання Державних стандартів освіти;

·         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

·         дотримання фінансової дисципліни;

·         прозорість, інформаційна відкритість закладу освіти.

1.10. Мовою навчання у закладі освіти є державна мова – українська.

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

2.1. Органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом освіти відповідну територію обслуговування.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів закладу освіти здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3. Директор закладу освіти зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу освіти, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.4. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється, відповідно до чинного законодавства.

     Для зарахування учня до закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

     До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років до 31 травня поточного року.

     Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочати здобуття початкової освіти з іншого віку.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів.

2.6. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

     У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

 

ІІІ.  ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Заклад загальної середньої освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи. У планах відображаються найголовніші питання роботи, визначаються перспективи його розвитку.

3.2. Освітній процес у закладі освіти здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про освіту» та чинним законодавством.

     Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується керівником. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.3. Заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.6. Освітній процес у закладі освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, за потребою організовується інклюзивне навчання та проведення корекційно-розвиткових занять.

3.7. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою здобуття освіти.

Система забезпечення якості в закладі освіти (внутрішня система забезпечення  якості освіти), може включати:

·     стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

·     систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

·     оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

·     оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

·     оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

·     забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

·     забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

·     створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

·     інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

3.8. Класи у закладі освіти формуються за погодженням із засновником або уповноваженим органом управління освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти.

3.9. Відповідно до поданих заяв батьків, заклад освіти визначає потребу у створенні груп подовженого дня, згідно з нормативами їх наповнюваності, та погоджує їх кількість із засновником.

3.10. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

3.11. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад освіти організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

3.12. Індивідуальна форма здобуття освіти (педагогічний патронаж) та екстернат у закладі освіти організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, відповідно до чинного законодавства.

3.13. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється згідно з нормативами, відповідно до чинного законодавства .

3.14. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови для його реалізації забезпечуються засновником.

3.15. У випадку потреби засновник організовує довіз учнів до закладу освіти згідно чинного законодавства.

3.16. Заклад освіти може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.17. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.18. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються закладом освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

     У зонах екологічного лиха,  епідемій, пандемії може встановлюватися особливий режим роботи закладу освіти (здійснення освітнього процесу з використанням дистанційних технологій), відповідно до чинного законодавства.

3.19. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.20. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

3.21. Для здобувачів освіти 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

     У 8-9-х та 10-11 класах закладу освіти з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

3.22. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.23. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування здобувачів освіти, але не менш як 10 хвилин.

3.24. Розклад уроків складається відповідно до навчального плану закладу освіти з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором закладу освіти.

3.25. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.26. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом закладу освіти, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.27. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

    

IV. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу освіти визначаються  відповідно до чинного законодавства.

4.2. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах відповідно до чинного законодавства. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У 1-2 класах здійснюється вербальне та формувальне оцінювання.

     У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти,  чинного законодавства.

4.4.Заклад освіти може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до чинного законодавства.

4.5.Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу освіти завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються чинним законодавством.

     В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства.

4.6. Після завершення навчання  за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти  незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

·        свідоцтво про початкову освіту;

·        свідоцтво про базову середню освіту;

·        свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Однією з форм оцінювання результатів навчання, здобутих учнями на певному рівні освіти, є зовнішнє незалежне оцінювання, що здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

4.7.  За відмінні успіхи в навчанні здобувачі освіти можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники школи III ступеня – похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні здійснюється відповідно  чинного законодавства.

     За успіхи у навчанні для учасників освітнього процесу закладу освіти можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.8. Свідоцтва про початкову, базову та повну загальну середню освіту, свідоцтво про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою, свідоцтво про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

5.1. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

     Примусове залучення учнів закладу освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в закладі освіти здійснюється на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та даного Статуту.

     Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

VІ.  УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

·        здобувачі освіти;

·        педагогічні працівники;

·        батьки здобувачів освіти або особи, що їх замінюють;

·        фізичні особи, які проводять освітню діяльність;

·        інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

6.2. Права i обов'язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

6.3. Здобувачі освіти мають право:

·        на доступність та безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти;

·         на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

·         на визнання закладом освіти результатів його навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу освіти;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • на якісні освітні послуги;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • брати участь в обговорення і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групам за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • інші права  визначені законодавчими актами.

6.4. Здобувачі освіти  зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • виконувати вимоги освітніх програм;
 • дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм, принципу академічної доброчесності;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • відповідально та дбайливо ставитись до власного здоров’я, здоров’я оточуючих;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • на уроках виконувати розпорядження і вимоги вчителів;
 • інші обов’язки визначені законодавством.

6.5. Здобувачам освіти забороняється:

·        палити, вживати алкогольні напої, наркотичні та психотропні речовини;

·        жорстоко поводитись з дітьми, однолітками, педагогічними працівниками, людьми старшого віку.

6.6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан, здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

6.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники закладу освіти приймаються на роботу керівником закладу освіти відповідно до чинного законодавства.

Педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

6.8. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:

·      самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи,              нешкідливі для здоров’я учнів;

·      участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

·      проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

·      виявлення педагогічної ініціативи;

·      участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

·      підвищення кваліфікації, перепідготовку;

·      отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

·      на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

·      інші права передбачені чинним законодавством.

     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за вийнятком випадків, передбачених законодавством України.

6.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

·        дотримуватись принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

·        виконувати обов'язки, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Статутом, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов'язками;

·         забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених Законом України «Про освіту»;

·        використовувати державну мову в освітньому процесі;

·        володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям; 

·        постійно підвищувати свою педагогічну майстерність;

·        забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін     відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

·        сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

·        сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

·        настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

·        виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

·        готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

·        дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

·        захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

·        виконувати Статут закладу освіти, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

·        виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти;

·        брати участь у роботі педагогічної ради;

·        інші обов'язки передбачені чинним законодавством.

6.10. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється не менше одного разу на п’ять років згідно чинного законодавства. Атестація може бути черговою або позачерговою.

6.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

     Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства, погоджується з профкомом і затверджується директором закладу.

     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника або у випадку з неповним тижневим навантаженням.

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається  навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.12. Директор закладу освіти призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються посадовими інструкціями, нормативно-правовими актами, Правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

      Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

6.14. Права і обов’язки інших працівників та обслуговуючого персоналу регулюється трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

6.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

·        обирати і бути обраними до батьківських комітетів та колегіальних органів громадського самоврядування;

·         звертатись до засновника або уповноваженого ним органу, керівника закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

·        брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

·        на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

6.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття  дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

·        забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

·        постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

·        поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

·        виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.17. Представники  громадськості мають право:

·        обирати і бути обраними до колегіальних органів громадського самоврядування в закладі освіти;

·         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

·        проводити консультації для педагогічних працівників;

·        брати участь в організації освітнього процесу.

6.18. Представники громадськості зобов’язані:

·        дотримуватися Статуту закладу освіти;

·        виконувати накази та розпорядження керівника закладу освіти, рішення колегіальних органів громадського самоврядування;

·        захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

·        пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

VIІ.   УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

7.1.Управління закладом загальної середньої освіти в межах повноважень, визначених законом та установчими документами цього закладу, здійснюють:

·        засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;

·        керівник закладу освіти;

·         колегіальний орган управління закладу освіти;

·        вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

·        інші органи передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

     Безпосереднє керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює його директор. Посаду директора закладу освіти може обіймати особа, яка відповідає вимогам встановленим законодавством у сфері освіти.

     Директор школи призначається і звільняється з посади відповідно чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється керівником закладу освіти.

7.2.Основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є педагогічна рада.

      Головою педагогічної ради є керівник закладу освіти.

Засідання педагогічної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів, голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформляються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

     Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказом керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в закладі освіти.

7.3. Педагогічна рада:

·        схвалює Стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

·        схвалює освітні програми, зміни до неї та оцінює результати її виконання;

·        схвалює Правила внутрішнього розпорядку, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

·        приймає рішення щодо удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

·        приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

·        розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·        приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

·        приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

·        розглядає інші питання віднесені законом та/або Статутом закладу освіти до її повноважень.

7.4. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу загальної середньої освіти.

     Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

     Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

7.5. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори(конференція) колективу закладу загальної середньої освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

     Загальні збори колективу закладу освіти щороку  заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність.

7.6. При закладі загальної середньої освіти може створюватися піклувальна рада, діяльність якої регулюється законодавством у сфері освіти.

7.7. У школі можуть створюватися учнівські та вчительські органи самоврядування, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.8. Керівник закладу загальної середньої освіти має право:

·        діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;

·        підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

·        приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

·        призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

·        визначати режим роботи закладу;

·        ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

·        видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

·        укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

·        звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

·        приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

7.9 . Керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний:

·        планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

·        надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·        організовувати фінансово-господарську діяльність закладу загальної середньої освіти в межах затвердженого кошторису;

·        забезпечувати розроблення та виконання Стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

·        затверджувати Правила внутрішнього розпорядку закладу;

·        затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти;

·        організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

·        затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

·        створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

·        затверджувати Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

·        забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

·        контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

·        забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених Державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

·        створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

·        сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

·        створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

·        сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

·        формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

·        створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

·        організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

·        забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту""Про доступ до публічної інформації""Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

·        здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

·        організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

·        звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання Стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

·        виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

Керівник закладу загальної середньої освіти (крім приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

 

VIIІ.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

8.1. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

8.3. Заклад освіти має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або приватних осіб з оплатою, відповідно до укладених угод, здавати в оренду майно для надання освітніх послуг (без права викупу), за погодженням із засновником.

8.4. Відповідно до чинного законодавства заклад освіти користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

IХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Заклад освіти є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу  серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених чинним законодавством.

9.2. Фінансування закладу освіти здійснюється головним розпорядником-засновником.

Джерелами фінансування кошторису закладу є:

·        кошти державного бюджету;

·        кошти місцевого бюджету;

·        кошти, отримані від надання додаткових освітніх  послуг, передбачених чинним законодавством;

·        кошти від реалізації списаного майна, від оренди приміщень, споруд, обладнання;

·        добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних, юридичних і фізичних осіб, що не заборонено законодавством.

9.3. Бюджетне фінансування та власні надходження закладу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовуються згідно з кошторисом.

9.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі визначається чинним законодавством.

9.5. Заклад освіти складає та подає, в установленому чинним законодавством  порядку,  фінансову, бюджетну та статистичну звітність.

 

 

 

 

Х.   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

    Заклад освіти має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.2. Участь закладу освіти у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

11.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

11.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені цим Законом та іншими законами України.

11.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до цього Закону та згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

 

 

XІІ.   ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1. Зміни до Статуту закладу освіти затверджуються засновником закладу освіти шляхом викладання Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням засновника.

12.3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

 

 

ХІІІ.   РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

13.1. Припинення діяльності закладу освіти  здійснюється шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення) або ліквідації відповідно до чинного законодавства.

13.2. Ліквідація або реорганізація закладу освіти здійснюється за рішенням його засновника або за рішенням суду.

13.3. У разі реорганізації закладу освіти вся сукупність його прав та обов’язків переходять до його правонаступників.

13.4.Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

13.5. Заклад освіти є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.            

Контактна інформація

 • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
  м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
 • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
 • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.