ПОГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради                                  Директор школи

Протокол № 1  від 31.08.2020 р.                          ____________Г.В. Огоновська

               Наказ №02-о/101 від 31.08.2020 р.

 

 

Освітня програма 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Миколаївської районної ради Львівської області

І ступінь (1-4 кл.)

2020-2021 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма школи І ступеня Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

 

Загальні положення освітньої програми школи І ступеня

Освітня програма школи І ступеня (початкова освіта) Миколаївської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67), від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», від 08.10.2019 р. № 1272 «Про затвердження типових навчальних програм для 1–2 класів закладів загальної середньої освіти» та від 08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти» на основі:

- для 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В класів – на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272;

- для 1-А, 2-А, 3-А класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - на основі Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (лист Державної служби якості освіти  «Щодо результатів експертизи освітньої програми» від 06.08.2020 р. №01/01-23/929 про відповідність освітньої програми вимогам Державному стандарту початкової освіти);

   - для 4-Б, 4-В класів – на основі Типової освітньої програми, затвердженої  наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. 

№ 407.

 - для 4-А  класу, який працює за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» - на основі освітньої програми (навчальних планів) науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (наказ МОН від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів»).

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним

стандартом початкової загальної освіти  (2011), Державним стандартом початкової освіти  (2018)  зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688.

       Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження 1-4-х класів, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції подано в  навчальному плані школи І ступеня (таблиця 1,2,3,4), а також логічної послідовності їхнього вивчення ;    

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

- перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі Проєкту;

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,

перелік яких наведено в таблиці 5; пропонований зміст навчальних програм, які

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і     розміщені

на офіційному веб-сайті МОН та пройшли експертизу Державної служби якості     освіти України;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за  освітньою програмою. 

Вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за Програмою

Зарахування учнів до1-го класу відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. 

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта розпочинається, як правило, із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проєктних  цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в Проєкті з іншого віку (Закон України «Про освіту», стаття 12).   До здобуття другого (основного) циклу початкової освіти в Проєкті допускаються переважно учні, які здобували початкову освіту на першому (адаптаційно-ігровому) циклі у 1–2-х класах Проєкту.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає 805 годин/навчальний рік, для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,  для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,  для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах 1-4 класів школи І ступеня.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план для 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В  класів школи розроблено на основі Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом   Шияна Р.Б.

(1-2 клас). 

Навчальний план для 3-Б, 3-В  класів школи розроблено на основі Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом   Шияна Р.Б.

(3-4 клас).

Навчальний план для 1-А, 2-А, 3-А класів розроблений на основі  навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (таблиця 1 Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Цикл І, адаптаційно-ігровий (1-2 класи). Цикл ІІ, основний (3-4 класи)).

Навчальні плани для 4-Б, 4-В класів розроблені на основі варіанту навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407).

   Навчальний план для 4-А класу розроблений на основі Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (додаток 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319).

Варіативна складова навчального плану враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення школи.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

     Години варіативної складової навчального плану школи І ступеня розподілені для вивчення:

- 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В, 4-Б, 4-В класи - по 1 годині християнської етики на виконання наказу Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації № 07-01/286 від 02.06.2017 року «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2017-2018 навчальному році» та з врахуванням регіональних особливостей;

-  4-Б, 4-В класи - по 1 годині  індивідуальних занять з української мови з метою збільшення годин на вивчення предмета інваріантної складової навчального плану;

- 1-А клас - 1 година  на мовно-літературну галузь (англійська мова) у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір;

- 2-А клас – 1 година на вивчення математики та 1 година  на вивчення навчального предмету «Я пізнаю світ» у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір;

- 3-А клас – 1 година на вивчення навчального предмету «Я пізнаю світ» у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір.

Логічна послідовність вивчення предметів  розкривається у відповідних навчальних програмах ( таблиця 5).

Перелік та зміст освітніх галузей в 1-3-х класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

1. Мовно-літературна освітня галузь, у тому числі:

- Рідномовна освіта (українська мова та література)

- Іншомовна освіта

2. Математична освітня галузь.

3. Природнича освітня галузь.

4. Технологічна освітня галузь.

5. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь.

6. Громадянська та історична освітня галузь.

7. Мистецька освітня галузь.

8. Фізкультурна освітня галузь.

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується в навчальних предметах «Українська мова», «Англійська мова» та інтегрованих  курсах «Я пізнаю світ», «Я досліджую світ». Освітня галузь «Математична» реалізуються через вивчення окремого навчального предмета «Математика» та інтегрованих  курсів «Я пізнаю світ» , «Я досліджую світ».  Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна» представлені в інтегрованих курсах  «Я  пізнаю світ» , «Я досліджую світ», «Інформатична»  - в інтегрованих курсах  «Я  пізнаю світ» , «Я досліджую світ» та вивчення окремого навчальног предмета «Інформатика». Мистецька освітня галузь реалізується як через інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво; освітню галузь «Фізкультурна» реалізує навчальний предмет «Фізична культура» та інтегрований курс  «Я  пізнаю світ».

 

Перелік освітніх галузей в 4-х класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

У 4-х класах освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Англійська мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через  окремі предмети –  "Математика", «Еврика» ,"Природознавство", «Людина і світ».

        Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметами "Я у світі", 

«Навчаємося разом».

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

       Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове

навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"  та інтегрованим курсом «Мистецтво» .

 У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови та інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про повну  загальну середню освіту".

        Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним

навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти. Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання. Оскільки  освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності. 

Вимірювання результатів навчання здобувачів освіти відбувається шляхом: 

формувального оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний розвиток здобувачів освіти і хід опановування ними навчального досвіду як основи компетентності, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію особистості; 

підсумкового (тематичного та завершального) оцінювання, під час якого навчальні досягнення здобувачів освіти співвідносяться з очікуваними результатами навчання, визначеними цією освітньою програмою.

 Форми оцінювання здобувачів початкової освіти. Навчальні досягнення учнів у 3-4-му класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Формувальне оцінювання має на меті:

 • відстежувати навчальний поступ учнів; 

• вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини;

 • діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;

 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

• аналізувати реалізацію освітньої програми та Державного стандарту початкової освіти, ухвалювати рішення щодо корегування навчальної програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; 

• запобігати побоюванням дитини помилитися;

 • плекати впевненість у власних можливостях і здібностях. 

Орієнтирами для оцінювання навчальних досягнень учнів (формувального і підсумкового) є окреслені в цьому документі очікувані результати навчання, об’єднані за галузями та проіндексовані відповідно до обов’язкових результатів навчання Державного стандарту початкової освіти.       Очікувані результати навчання слід використовувати для: 

• встановлення цілей уроку, окремих видів діяльності учнів, вправ тощо;

 • постійного спостереження за навчальним поступом учня/ учениці з боку вчителів, батьків і самих учнів;

 • поточного, зокрема й формувального, оцінювання; 

• підсумкового оцінювання (для другого циклу навчання). 

На основі поданих нижче очікуваних результатів навчання учителька може формулювати індивідуальні результати навчання учня/ учениці відповідно до опанування ним/ нею конкретного вміння (напр., намагається визначати ключові слова, визначає ключові слова, впевнено визначає ключові -слова тощо), таким чином відстежуючи поступ учня за конкретний проміжок часу (напр., за два місяці). Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу розпочинається з перших днів навчання дитини у школі і триває постійно. Невід’ємною частиною цього процесу є формування здатності учнів самостійно оцінювати свій поступ.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 2-х і 4-х проєктних

класів у повному обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів молодшого шкільного віку після першого (адаптаційно-ігрового) та другого (основного) циклів початкової освіти, що визначені Державним стандартом початкової освіти.

Установлення ступеня досягнення учнями 1‒2-х проєктних класів обов’язкових результатів навчання здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 10.08.2018 No 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» та від 27.08.2019 No 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1‒2-х проєктних класів має формувальний характер, здійснюється вербально та передбачає активне залучення здобувачів освіти до самоконтролю й самооцінювання. Воно має на меті:

 супроводжувати навчальний поступ учнів;

 вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;

 діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;

 вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;

 аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів;

 підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів;

 запобігати побоюванням помилитися;

 плекати впевненість у власних можливостях і здібностях;

 виховувати ціннісні якості особистості.

У 1-му класі передбачено формувальне і підсумкове оцінювання. Останнє здійснюється лише в кінці навчального року та має на меті визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого

навчання. Облік результатів підсумкового оцінювання фіксується вчителем у свідоцтві досягнень.

Навчальні досягнення учнів 2-х класів підлягають формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню. Тривалість виконання діагностичної роботи не має перевищувати 35 хвилин (5 хвилин —інструктаж, 30 хвилин — виконання роботи). Діагностувальні роботи, що проводяться з мовно-літературної, математичної та природничої освітніх галузей, учні виконують у зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах тощо. Результатом оцінювання діагностувальної роботи є оцінне судження («має значні успіхи» / «демонструє помітний прогрес» / «досягає результату за допомогою вчителя» / «потребує уваги й допомоги»). Оцінні судження не фіксуються в Класному журналі, але можуть зберігатися в учнівському портфоліо.

Установлення ступеня досягнення учнями 3‒4-х проєктних класів обов’язкових результатів навчання здійснюється за допомогою формувального та підсумкового (тематичного й завершального) оцінювання відповідно до вимог чинного законодавства. Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, що здійснюється лише з метою моніторингу якості освітнього процесу в проєктних класах.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в знаннях, уміннях, навичках.

 Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти в Проєкті

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проєкті як перший рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання в типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту»,стаття 10).

Відповідно до дидактичних засад визначення компонентів освітнього процесу до їх переліку віднесено цілі, концептуальні засади їх досягнення, зміст, методи, форми і засоби освітнього процесу в початковій школі Проєкту.

Цілями початкової освіти в Проєкті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проєкті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як субʼєкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загально предметних і предметних компетентностей. Компетентність трактуємо відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей і визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Концептуальними засадами досягнення цілей початкової освіти в Проєкті є основні положення компетентнісного, особистісно-діяльнісного, системного та синергетичного підходів, зокрема, низка таких взаємопов’язаних положень:

Компетентнісна початкова освіта в Проєкті:

втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними —

компетентності, що допомагають особистості успішно опановувати предмети

певної освітньої галузі; під предметними — компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо ставлення та цінності, знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем, здатність співпрацювати з іншими людьми). До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову грамотність (Закон України «Про освіту», статті 1, 12);

проєктується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень парадигми особистісно зорієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти;

розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та адаптивного видів управління тощо. Так, у Проєкті реалізується системна модель формування в учнів ключових компетентностей, що дозволяє повною мірою задіяти потенціал закладів загальної середньої освіти завдяки поєднанню предметно-тематичної, міжпредметної та виховної моделей. Зокрема, формування соціальної та громадянської компетентностей учнів 1‒4-х проєктних класів відбувається під час ранкових зустрічей, на годинах спілкування, на заходах і заняттях у дитячих організаціях та клубах тощо (виховна модель), на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під час вивчення всіх інших дисциплін навчального плану (міжпредметна модель, що реалізується через технологіюціннісного насичення кожного уроку).

Важливою складовою формування соціальної і громадянської компетентностей в учнів проєктних класів є ранкові зустрічі, які згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України проводяться на початку кожного навчального дня впродовж 15–20 хвилин. Оскільки Державними санітарними правилами та нормами влаштування, утримання закладів загальної освіти та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 встановлюється початок навчальних занять не раніше 8:00 (п. 9.10), то рекомендується розпочинати ранкові зустрічі о 8:15–8:2-.Час на проведення ранкових зустрічей не обліковується в класних журналах, частково компенсує різницю в тривалості навчальних занять, решта якого компенсується роботою вчителя на перервах (лист Міністерства освіти і науки України No1/9-190 від 2.04.2018 року);

          моделюється й упроваджується в освітній процес на засадах синергетичногопідходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до самоорганізації. Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі поєднання різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх компонентів; нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як гнучкого багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами освітнього процесу одного / декількох варіантів його організації, зокрема й за індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — у переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти.

Зміст початкової освіти в Проєкті визначено відповідно до дидактичних

основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом відповідності змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку людства взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні розглядаємо положення постнекласичної парадигми освіти, у якій концептуальною освітньою метою визнано створення умов для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної освітньої політики в постнекласичній парадигмі є поєднання технократизму з гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю, яка репрезентує типові риси культурної особистості: духовність, національну свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення, емоційний інтелект тощо.

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в Проєкті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого — формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та культурної компетентностей, позитивного мислення й емоційного інтелекту.

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в Проєкті, визначаємо низку взаємопов’язаних положень.

1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці й тривати впродовж усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не лише сприяє розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває комунікативні компетентності під час роботи в команді.

2. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів / студентів та їхньою кар’єрою. За оцінками науковців, у майбутньому 9 із 10 найбільш затребуваних і високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-сектора та вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних компетентностей у галузі STEM-дисциплін.

3. Мета STEM-освіти в системі загальної середньої освіти — розвивати в учнів інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, а також формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, зокрема концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), операційної (здатність охайно та точно виконувати операції), аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у власну ефективність).

4. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти є:

 фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні

предметів природничо-математичного циклу;

 інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що здійснюється

на засадах міждисциплінарного та проєктного підходів;

 навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів дослідницької компетентності, опанування ними алгоритму розв’язання винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проєктів;

 практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на уроках створюють прототипи / моделі реальних об’єктів, процесів або продукти сучасної індустрії);

 посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш значущі наукові друковані та інтернет-ресурси публікуються саме цією мовою.

5. STEM-освіта може реалізовуватися як в урочний, так і в позаурочний час.

Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів.

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі 1‒4-х проєктних класів реалізуються:

інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («Ажурна пилка», «Алфавіт», «Броунівський рух», «Дерево припущень», «Діалог», «Карусель», «Синтез думок», «Тонкі та товсті запитання», «Учитель», «Шість капелюхів» тощо); технологія навчання в грі; дискусія («Метод прес», «Обери позицію», «Парламентські слухання», «Ток-шоу» тощо); метод проєктів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання тощо), афірмації, що спрямовані на становлення учнів як суб’єктів життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми;

технологія SТЕM-освіти (навчання на основі власних відкриттів; проблемне навчання; запитальне навчання, розв’язання винахідницьких задач на основі теорії розв’язання винахідницьких задач Г. Альтшулера тощо);

технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над формуванням в учнів: 1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос і про себе, розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати й оцінювати інформацію завдяки вправам «Ключові слова», «Питайлик», «Техніка аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку необхідно запам’ятати, та раціонально запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»; 4) уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-міркування;

технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на таксономії Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, методиці інтервальних повторень Г. Еббінгауза;

технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі збагачення Дж. Рензуллі. Відповідно до цієї моделі в Проєкті передбачено систему заходів, спрямованих на створення умов для розвитку в учнів мотивації, креативності та інтелекту.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

 Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання - дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю

- знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)   визначених Державним стандартом.

 

 

                                                                                           Таблиця 1

Навчальний план 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на 2020-2021 н.р.

І ступінь

Назва освітньої галузіНазва навчального предметаКількість годин на тиждень у класах

1-А клас

«Інтелект України» 2- А клас

«Інтелект України» 3-А клас

«Інтелект України»

Мовно-літературна 

(українська мова)*Українська мова66*6*

Українська мова в інтегрованому курсі

 « Я пізнаю світ»1*

1*

Мовно-літературна 

Іноземна мова (англійська мова)23

         3

МатематичнаМатематика334

Мовно-літературна (література)Я пізнаю світ8

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

    8   

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна* **

Мистецька

Інформатична

 

Інформатика1

МистецькаМистецтво111

Фізкультурна***Фізична культура***2***2***2***

Усього202223

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

Англійська мова

Математика

Я пізнаю світ

 

 

       1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)2325

26

*Вивчення української мови в 2 класі здійснюється через вивчення предметів «Українська мова» (6 год/тижд.) , «Українська мова в інтегрованому курсі « Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)

**Година, передбачена на підсилення інваріантної складової через виділення 1 год/тиждень варіативної складової,  на вивчення англійської мови 

 ***Години, передбачені для фізичної культури ( предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)  та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

Таблиця 2

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

у класах

1-Б1-В2-Б2-В3-Б3-В

Українська мова* 5 5 5* 5* 5* 5*

Українська мова в інтегрованому курсі *

«Я досліджую світ» 2* 2* 2* 2*

Іноземна мова ( англійська мова) 2 2 3 3 3 3

Математика 3 3 3 3 4 4

Я досліджую світ** 7 7 5 5 5 5

Інформатика 1 1

Мистецтво: музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1

Інформатика (у курсі «Я досліджую 

світ» )**11

Фізична культура *** 3 3 3 3 3 3

Усього 20+3 21+3 21+3 21+3 22+3 22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

 

Християнська етика

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

      

      1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 22 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 25 26 26

 

*Вивчення української мови у 2 класі передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» (5 год/тижд.)  та предметом «Українська мова в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» (2 год/тижд.)

**Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ»: мовно-літературна – 2, математична-1, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна, громадянська та історична – разом 4 для 1 класу; математична-1, природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережувальна громадянська та історична – разом 4 для 2 та 3 класів. Інформатична галузь у 2 класі виокремлена з інтегрованого предмета «Я досліджую світ» та представлена предметом «Інформатика (у курсі «Я досліджую світ»)»

***Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

Освітні галузіНавчальні предмети

           4-А клас

«Інтелект України»

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5

Літературне читання3,5

Іноземна мова (англійська мова)4

Математика Математика 4

Еврика1

Природознавство,

Суспільствознавство Людина і світ 2,5

Навчаємося разом1,5

Мистецтво Мистецтво 1

Технології Трудове навчання 0,5

Інформатика 1

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5

Фізична культура*3

Усього 23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

 

Таблиця 4

 

Освітні галузіПредмети

        4-Б

       4-В

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7

Іноземна мова

 (англійська мова) 2 2

Математика Математика 4 4

Природознавство Природознавство 2 2

Суспільствознавство Я у світі 1 1

Мистецтво

Музичне мистецтво11

Образотворче мистецтво11

Технології Трудове навчання 1 1

Інформатика11

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1

Фізична культура*33

Усього 21+3 21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занятьХристиянська етика

1

1

Українська мова

 

 

 

1

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

 

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

                                                                                             

 

 

 

 

   Таблиця 5

 

 

Перелік навчальних програм для учнів 1, 2 класів школи І ступеня

 

 

№ п/п Назва навчальної програми

 

1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б.

(затверджена наказом МОН від від 21.03.2018 року № 268)

2. Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту "ІнтелектУкраїни" (лист МОН від 25.05.2018 р. №1/9-344)

3. Варіативна складова. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор

Жуковський В.М. «Острозька академія» (лист МОН від 16.07.2015 р.

№ 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таблиця 6

 

Перелік навчальних програм для учнів 3-4 класів школи І ступеня

 

п/п                              

                                 Назва навчальної програми

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи (затверджена наказом МОН від 

29.05.2015 № 584)

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

7. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

13. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Сергієнко І. Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1094

14. Читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Семихат Н.Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1096

15. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1093

16. Еврика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1095

17. Навчаємося разом. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Євдокимов В. І., Дорожко М. В.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1092

18. Людина і світ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Грінченко О. І., Калиновська Г. О.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1097

Варіативна складова

19. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор Жуковський В.М. «Острозька академія». (Лист МОН від 16.07.2015 р. № 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради                                  Директор школи

Протокол №___ від __________                             ____________Г.В. Огоновська

                    Наказ  №___ від ____________

 

 

Освітня програма 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Миколаївської районної ради Львівської області

І ступінь (1-4 кл.)

2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма школи І ступеня Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

 

Загальні положення освітньої програми школи І ступеня

Освітня програма школи І ступеня (початкова освіта) Миколаївської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», на основі:

- для 1-Б, В  та 2-Б, В класів – на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 року № 268

- для 1-А, 2-А класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - на основі Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018 р. №1/9-344 та лист Державної служби якості освіти від 24.05.2018 р. №01-21/329 про відповідність освітньої програми вимогам Державному стандарту початкової освіти);

   - для 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класів – на основі Типової освітньої програми, затвердженої  наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. 

№ 407.

 - для 3-А та 4-В класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - на основі освітньої програми (навчальних планів) науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (наказ МОН від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів»).

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним

стандартом початкової загальної освіти  (2011), Державним стандартом початкової освіти  (2018) .

       Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення    які подані в рамках навчального плану школи І ступеня (таблиця 1,2,3,4);

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,

перелік яких наведено в таблиці 5; пропонований зміст навчальних програм, які

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені

на офіційному веб-сайті МОН;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає

805 годин/навчальний рік, для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,  для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,  для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах 1-4 класів школи І ступеня.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план для 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В  класів школи розроблено на основі Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою (додаток 1 до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом   Шияна Р.Б.).

Навчальний план для 1-А, 2-А класів розроблений на основі Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (таблиця 1 Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Цикл І (1-2 класи)).

Навчальні плани для, 3-А 3-Б, 4-А, 4-Б класів розроблені на основі варіанту навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407).

   Навчальні плани для 3-А та 4-В класів розроблені на основі Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (додаток 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319).

Варіативна складова навчального плану враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення школи.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

     Години варіативної складової навчального плану школи І ступеня розподілені для вивчення:

- 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б класи - по 1 годині християнської етики на виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації № 07-01/286 від 02.06.2017 року «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2017-2018 навчальному році» та з врахуванням регіональних особливостей;

- 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б класи - по 1 годині  індивідуальних занять з української мови з метою збільшення годин на вивчення предмета інваріантної складової навчального плану;

- 1-А,  2-А класи - по 1 годині  на мовно-літературну галузь (англійська мова) у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір.

 

Перелік та зміст освітніх галузей в 1 класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

9. Мовно-літературна, у тому числі:

- Рідномовна освіта (українська мова та література)

- Іншомовна освіта

10. Математична

11. Природнича

12. Технологічна

13. Соціальна і здоров’язбережувальна

14. Громадянська та історична

15. Мистецька

16. Фізкультурна

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується в навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованих  курсах «Я пізнаю світ» 

(1-А клас), «Я досліджую світ» (1-Б, 1-В класи). Освітня галузь «Математична» реалізуються через вивчення окремого навчального предмета «Математика» та інтегрованих  курсів «Я пізнаю світ» (1-А клас), «Я досліджую світ» (1-Б, 1-В класи).  Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна» представлені в інтегрованих курсах  «Я  пізнаю світ» (1-А клас), «Я досліджую світ» (1-Б, 1-В клас). Мистецька освітня галузь реалізується як через інтегрований курс «Мистецтво» (в 1-А класі), так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво (в 1-Б та 1-В класах); освітню галузь «Фізкультурна» реалізує навчальний предмет «Фізична культура» та інтегрований курс  «Я  пізнаю світ» (1-А клас), навчальний предмет «Фізична культура» (1-Б, 1-В клас).

Перелік та зміст освітніх галузей в 2 класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

1. Мовно-літературна, у тому числі:

- Рідномовна освіта (українська мова та література)

- Іншомовна освіта

2. Математична

3. Природнича

4. Технологічна

5. Соціальна і здоров’язбережувальна

6. Громадянська та історична

7. Інформатична

8. Мистецька

9. Фізкультурна

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується в навчальних предметах «Українська мова», «Українська мова» в інтегрованому курсі «Я пізнаю світ», «Іноземна мова» (2-А клас), «Українська мова», «Українська мова» в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», «Іноземна мова» (2-Б, 2-В класи). Освітня галузь «Математична» реалізується через вивчення окремого навчального предмета «Математика» та у складі інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» (2-А клас), навчального предмета «Математика» та у складі інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (2-Б, 2-В класи). Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна» представлені в інтегрованих курсах «Я пізнаю світ» (2-А клас), «Я досліджую світ» (2-Б, 2-В класи). Мистецька освітня галузь реалізу-ється як через інтегрований курс «Мистецтво» (в 2-А класі), так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво (в 2-Б та 2-В класах). Освітню галузь «Фізкультурна» реалізує навчальний предмет «Фізична культура» та інтегрований курс «Я пізнаю світ» (2-А клас), предмет «Фізична культура» (2-Б, 2-В класи).   Освітню галузь «Інформатична» реалізує навчальний предмет «Інформатика» (у курсі «Я досліджую світ») (2-Б, 2-В класи) та навчальний предмет «Інформатика» (2-А клас).

 

Перелік освітніх галузей в 3-4 класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

У 3-4 класах освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

        Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

       Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове

навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" ( в 3-А, 3-Б та 4-А, 4-Б класах) та інтегрованим курсом «Мистецтво» ( в 3-А та 4-В класах).

 У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови та інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

        Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним

навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

- вільне володіння державною мовою,

-здатність спілкуватися рідною, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях,

оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

- математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів таситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові

ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і

навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

- інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

- екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

- навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

- підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

 Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої

освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповіднодоЗакону України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (таблиці 5,6).

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

         Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні,

якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

        Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі 1‒2-х проектних класів реалізуються:

       - інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («ажурна пилка», «алфавіт», «бреінстормінг», «броунівський рух», «виклик», «дерево припущень», «діалог», «карусель», «синтез думок», «тонкі та товсті запитання», «учитель», «шість капелюхів»); технології навчання в грі; дискусія («дебати у форматі Карла Поппера», «метод прес», «обери позицію», «парламентські слухання», «ток-шоу»); метод проектів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання), що спрямовані на становлення учнів як суб’єктів успішної та щасливої життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми;  

         - технологія SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій;

        - технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів

таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над формуванням в учнів:1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос, розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати й оцінювати інформацію завдяки вправам «Ключові слова», «Питайлик», «Техніка аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку необхідно запам’ ятати, та запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки власну комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»;4) уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-міркування;

     - технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на методиці повного засвоєння знань, умінь і навичок у когнітивній, чуттєвій і психомоторній сферах Дж. Керролла і Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, методи інтервального повторення Г. Еббінгауза;

     - технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі збагачення Дж. Рензуллі (Schoolwide Enrichment Triad Model).

        Відповідно до цієї моделі в Проекті передбачено систему заходів, що  спрямовані на формування в учнів дослідницької компетентності в єдності всіх її компонентів, створення умов для розвитку в учнів особистісних якостей (креативності, цілеспрямованості, наполегливості, відданості справі, впевненості у власних силах тощо), пізнавальних процесів та уваги, здатності до ефективної навчально-пізнавальної діяльності, опанування учнями на теоретичному й практичному рівнях теорії розв’язання винахідницьких задач.

       Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним коштом.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю

- знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)   визначених Державним стандартом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

 

Навчальний план 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на 2019-2020 н.р.

І ступінь

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета Кількість годин на тиждень у класах

1-А клас

«Інтелект України» 2- А клас

«Інтелект України»

Мовно-літературна 

(українська мова)* Українська мова 6 6*

Українська мова в інтегрованому курсі « Я пізнаю світ»1*

Математична Математика 3 3

Мовно-літературна (література)Я пізнаю світ818

Математична 1 1,5

Природнича 4 4,5

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна* ** 1*** 1***

Мистецька 1 1

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська мова)** 2+1** 2

Інформатична - 1

Мистецька Мистецтво 1 1

Фізкультурна*** Фізична культура*** 2*** 2***

Усього 20+2+1 22+2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

Англійська мова

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 25

*Вивчення української мови в 2 класі здійснюється через вивчення предметів «Українська мова» (6 год/тижд.) , «Українська мова в інтегрованому курсі « Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)

**Година, передбачена на підсилення інваріантної складової через виділення 1 год/тиждень варіативної складової,  на вивчення англійської мови 

 ***Години, передбачені для фізичної культури ( предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)  та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

 

Таблиця 2

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

 у класах

1-Б1-В2-Б2-В

Українська мова* 5 5 5* 5*

Українська мова в інтегрованому курсі *

«Я досліджую світ» 2* 2*

Іноземна мова ( англійська мова) 2 2 3 3

Математика 3 3 3 3

Я досліджую світ** 7 7 5 5

Мистецтво: музичне мистецтво 1 1 1 1

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1 1 1

Інформатика (у курсі «Я досліджую світ» )** 1 1

Фізична культура *** 3 3 3 3

Усього 19+3 19+3 21+3 21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

 

Християнська етика

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

      

      1

 

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 25

 

*Вивчення української мови у 2 класі передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» (5 год/тижд.)  та предметом «Українська мова в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» (2 год/тижд.)

**Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ»: мовно-літературна – 2, математична-1, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна, громадянська та історична – разом 4 для 1 класу; математична-1, природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 2 класу. Інформатична галузь у 2 класі виокремлена з інтегрованого предмета «Я досліджую світ» та представлена предметом «Інформатика (у курсі «Я досліджую світ»)»

***Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

3-А клас

«Інтелект України» 4-В клас

«Інтелект України»

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5 3,5

Літературне читання3,53,5

Іноземна мова (англійська мова)34

Математика Математика 4 4

Еврика11

Природознавство,

Суспільствознавство Людина і світ 3 2,5

Навчаємося разом21,5

Мистецтво Мистецтво 1 1

Технології Трудове навчання 0,5 0,5

Інформатика 11

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5 0,5

Фізична культура*33

Усього 23+3 23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

Таблиця 4

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах

3-Б3-В4-А4-Б

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 7

Іноземна мова

 (англійська мова) 2 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4

Природознавство Природознавство 2 2 2 2

Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1

Мистецтво

Музичне мистецтво1111

Образотворче мистецтво1111

Технології Трудове навчання 1 1 1 1

Інформатика1111

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1

Фізична культура*3333

Усього 21+3 21+3 21+3 21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занятьХристиянська етика

1

1

1

1

Українська мова

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26 26 26

 

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

                                                                                             

 

 

 

 

   Таблиця 5

 

 

Перелік навчальних програм для учнів 1, 2 класів школи І ступеня

 

 

№ п/п Назва навчальної програми

 

1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б.

(затверджена наказом МОН від від 21.03.2018 року № 268)

2. Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту "ІнтелектУкраїни" (лист МОН від 25.05.2018 р. №1/9-344)

3. Варіативна складова. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор

Жуковський В.М. «Острозька академія» (лист МОН від 16.07.2015 р.

№ 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таблиця 6

 

Перелік навчальних програм для учнів 3-4 класів школи І ступеня

 

п/п                              

                                 Назва навчальної програми

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи (затверджена наказом МОН від 

29.05.2015 № 584)

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

7. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

13. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Сергієнко І. Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1094

14. Читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Семихат Н.Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1096

15. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1093

16. Еврика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1095

17. Навчаємося разом. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Євдокимов В. І., Дорожко М. В.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1092

18. Людина і світ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Грінченко О. І., Калиновська Г. О.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1097

Варіативна складова

19. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор Жуковський В.М. «Острозька академія». (Лист МОН від 16.07.2015 р. № 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради                                  Директор школи

Протокол № 1  від 31.08.2020 р.                          ____________Г.В. Огоновська

               Наказ №02-о/101 від 31.08.2020 р.

 

 

Освітня програма 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Миколаївської районної ради Львівської області

І ступінь (1-4 кл.)

2020-2021 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма школи І ступеня Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

 

Загальні положення освітньої програми школи І ступеня

Освітня програма школи І ступеня (початкова освіта) Миколаївської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 67), від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», від 08.10.2019 р. № 1272 «Про затвердження типових навчальних програм для 1–2 класів закладів загальної середньої освіти» та від 08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти» на основі:

- для 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В класів – на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272;

- для 1-А, 2-А, 3-А класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - на основі Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (лист Державної служби якості освіти  «Щодо результатів експертизи освітньої програми» від 06.08.2020 р. №01/01-23/929 про відповідність освітньої програми вимогам Державному стандарту початкової освіти);

   - для 4-Б, 4-В класів – на основі Типової освітньої програми, затвердженої  наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. 

№ 407.

 - для 4-А  класу, який працює за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» - на основі освітньої програми (навчальних планів) науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (наказ МОН від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів»).

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним

стандартом початкової загальної освіти  (2011), Державним стандартом початкової освіти  (2018)  зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688.

       Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження 1-4-х класів, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції подано в  навчальному плані школи І ступеня (таблиця 1,2,3,4), а також логічної послідовності їхнього вивчення ;    

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

- перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі Проєкту;

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,

перелік яких наведено в таблиці 5; пропонований зміст навчальних програм, які

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і     розміщені

на офіційному веб-сайті МОН та пройшли експертизу Державної служби якості     освіти України;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за  освітньою програмою. 

Вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за Програмою

Зарахування учнів до1-го класу відбувається відповідно до чинного законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. 

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта розпочинається, як правило, із шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, можуть навчатися в проєктних  цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти в Проєкті з іншого віку (Закон України «Про освіту», стаття 12).   До здобуття другого (основного) циклу початкової освіти в Проєкті допускаються переважно учні, які здобували початкову освіту на першому (адаптаційно-ігровому) циклі у 1–2-х класах Проєкту.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає 805 годин/навчальний рік, для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,  для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,  для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах 1-4 класів школи І ступеня.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план для 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В  класів школи розроблено на основі Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом   Шияна Р.Б.

(1-2 клас). 

Навчальний план для 3-Б, 3-В  класів школи розроблено на основі Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом   Шияна Р.Б.

(3-4 клас).

Навчальний план для 1-А, 2-А, 3-А класів розроблений на основі  навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (таблиця 1 Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». Цикл І, адаптаційно-ігровий (1-2 класи). Цикл ІІ, основний (3-4 класи)).

Навчальні плани для 4-Б, 4-В класів розроблені на основі варіанту навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407).

   Навчальний план для 4-А класу розроблений на основі Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (додаток 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319).

Варіативна складова навчального плану враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення школи.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

     Години варіативної складової навчального плану школи І ступеня розподілені для вивчення:

- 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В, 4-Б, 4-В класи - по 1 годині християнської етики на виконання наказу Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації № 07-01/286 від 02.06.2017 року «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2017-2018 навчальному році» та з врахуванням регіональних особливостей;

-  4-Б, 4-В класи - по 1 годині  індивідуальних занять з української мови з метою збільшення годин на вивчення предмета інваріантної складової навчального плану;

- 1-А клас - 1 година  на мовно-літературну галузь (англійська мова) у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір;

- 2-А клас – 1 година на вивчення математики та 1 година  на вивчення навчального предмету «Я пізнаю світ» у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір;

- 3-А клас – 1 година на вивчення навчального предмету «Я пізнаю світ» у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір.

Логічна послідовність вивчення предметів  розкривається у відповідних навчальних програмах ( таблиця 5).

Перелік та зміст освітніх галузей в 1-3-х класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

1. Мовно-літературна освітня галузь, у тому числі:

- Рідномовна освіта (українська мова та література)

- Іншомовна освіта

2. Математична освітня галузь.

3. Природнича освітня галузь.

4. Технологічна освітня галузь.

5. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь.

6. Громадянська та історична освітня галузь.

7. Мистецька освітня галузь.

8. Фізкультурна освітня галузь.

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується в навчальних предметах «Українська мова», «Англійська мова» та інтегрованих  курсах «Я пізнаю світ», «Я досліджую світ». Освітня галузь «Математична» реалізуються через вивчення окремого навчального предмета «Математика» та інтегрованих  курсів «Я пізнаю світ» , «Я досліджую світ».  Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна» представлені в інтегрованих курсах  «Я  пізнаю світ» , «Я досліджую світ», «Інформатична»  - в інтегрованих курсах  «Я  пізнаю світ» , «Я досліджую світ» та вивчення окремого навчальног предмета «Інформатика». Мистецька освітня галузь реалізується як через інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво; освітню галузь «Фізкультурна» реалізує навчальний предмет «Фізична культура» та інтегрований курс  «Я  пізнаю світ».

 

Перелік освітніх галузей в 4-х класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

У 4-х класах освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Англійська мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через  окремі предмети –  "Математика", «Еврика» ,"Природознавство", «Людина і світ».

        Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметами "Я у світі", 

«Навчаємося разом».

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

       Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове

навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"  та інтегрованим курсом «Мистецтво» .

 У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови та інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про повну  загальну середню освіту".

        Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним

навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти. Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання. Оскільки  освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності. 

Вимірювання результатів навчання здобувачів освіти відбувається шляхом: 

формувального оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний розвиток здобувачів освіти і хід опановування ними навчального досвіду як основи компетентності, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію особистості; 

підсумкового (тематичного та завершального) оцінювання, під час якого навчальні досягнення здобувачів освіти співвідносяться з очікуваними результатами навчання, визначеними цією освітньою програмою.

 Форми оцінювання здобувачів початкової освіти. Навчальні досягнення учнів у 3-4-му класах підлягають формувальному та підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Формувальне оцінювання має на меті:

 • відстежувати навчальний поступ учнів; 

• вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини;

 • діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;

 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

• аналізувати реалізацію освітньої програми та Державного стандарту початкової освіти, ухвалювати рішення щодо корегування навчальної програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; 

• запобігати побоюванням дитини помилитися;

 • плекати впевненість у власних можливостях і здібностях. 

Орієнтирами для оцінювання навчальних досягнень учнів (формувального і підсумкового) є окреслені в цьому документі очікувані результати навчання, об’єднані за галузями та проіндексовані відповідно до обов’язкових результатів навчання Державного стандарту початкової освіти.       Очікувані результати навчання слід використовувати для: 

• встановлення цілей уроку, окремих видів діяльності учнів, вправ тощо;

 • постійного спостереження за навчальним поступом учня/ учениці з боку вчителів, батьків і самих учнів;

 • поточного, зокрема й формувального, оцінювання; 

• підсумкового оцінювання (для другого циклу навчання). 

На основі поданих нижче очікуваних результатів навчання учителька може формулювати індивідуальні результати навчання учня/ учениці відповідно до опанування ним/ нею конкретного вміння (напр., намагається визначати ключові слова, визначає ключові слова, впевнено визначає ключові -слова тощо), таким чином відстежуючи поступ учня за конкретний проміжок часу (напр., за два місяці). Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього поступу розпочинається з перших днів навчання дитини у школі і триває постійно. Невід’ємною частиною цього процесу є формування здатності учнів самостійно оцінювати свій поступ.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 2-х і 4-х проєктних

класів у повному обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів молодшого шкільного віку після першого (адаптаційно-ігрового) та другого (основного) циклів початкової освіти, що визначені Державним стандартом початкової освіти.

Установлення ступеня досягнення учнями 1‒2-х проєктних класів обов’язкових результатів навчання здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 10.08.2018 No 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» та від 27.08.2019 No 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу».

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1‒2-х проєктних класів має формувальний характер, здійснюється вербально та передбачає активне залучення здобувачів освіти до самоконтролю й самооцінювання. Воно має на меті:

 супроводжувати навчальний поступ учнів;

 вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів;

 діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;

 вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;

 аналізувати хід реалізації освітньої програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів;

 підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів;

 запобігати побоюванням помилитися;

 плекати впевненість у власних можливостях і здібностях;

 виховувати ціннісні якості особистості.

У 1-му класі передбачено формувальне і підсумкове оцінювання. Останнє здійснюється лише в кінці навчального року та має на меті визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого

навчання. Облік результатів підсумкового оцінювання фіксується вчителем у свідоцтві досягнень.

Навчальні досягнення учнів 2-х класів підлягають формувальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню. Тривалість виконання діагностичної роботи не має перевищувати 35 хвилин (5 хвилин —інструктаж, 30 хвилин — виконання роботи). Діагностувальні роботи, що проводяться з мовно-літературної, математичної та природничої освітніх галузей, учні виконують у зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах тощо. Результатом оцінювання діагностувальної роботи є оцінне судження («має значні успіхи» / «демонструє помітний прогрес» / «досягає результату за допомогою вчителя» / «потребує уваги й допомоги»). Оцінні судження не фіксуються в Класному журналі, але можуть зберігатися в учнівському портфоліо.

Установлення ступеня досягнення учнями 3‒4-х проєктних класів обов’язкових результатів навчання здійснюється за допомогою формувального та підсумкового (тематичного й завершального) оцінювання відповідно до вимог чинного законодавства. Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, що здійснюється лише з метою моніторингу якості освітнього процесу в проєктних класах.

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в знаннях, уміннях, навичках.

 Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти в Проєкті

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проєкті як перший рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання в типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту»,стаття 10).

Відповідно до дидактичних засад визначення компонентів освітнього процесу до їх переліку віднесено цілі, концептуальні засади їх досягнення, зміст, методи, форми і засоби освітнього процесу в початковій школі Проєкту.

Цілями початкової освіти в Проєкті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проєкті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як субʼєкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загально предметних і предметних компетентностей. Компетентність трактуємо відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей і визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Концептуальними засадами досягнення цілей початкової освіти в Проєкті є основні положення компетентнісного, особистісно-діяльнісного, системного та синергетичного підходів, зокрема, низка таких взаємопов’язаних положень:

Компетентнісна початкова освіта в Проєкті:

втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними —

компетентності, що допомагають особистості успішно опановувати предмети

певної освітньої галузі; під предметними — компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо ставлення та цінності, знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем, здатність співпрацювати з іншими людьми). До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову грамотність (Закон України «Про освіту», статті 1, 12);

проєктується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень парадигми особистісно зорієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти;

розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної відповідності, оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та адаптивного видів управління тощо. Так, у Проєкті реалізується системна модель формування в учнів ключових компетентностей, що дозволяє повною мірою задіяти потенціал закладів загальної середньої освіти завдяки поєднанню предметно-тематичної, міжпредметної та виховної моделей. Зокрема, формування соціальної та громадянської компетентностей учнів 1‒4-х проєктних класів відбувається під час ранкових зустрічей, на годинах спілкування, на заходах і заняттях у дитячих організаціях та клубах тощо (виховна модель), на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під час вивчення всіх інших дисциплін навчального плану (міжпредметна модель, що реалізується через технологіюціннісного насичення кожного уроку).

Важливою складовою формування соціальної і громадянської компетентностей в учнів проєктних класів є ранкові зустрічі, які згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України проводяться на початку кожного навчального дня впродовж 15–20 хвилин. Оскільки Державними санітарними правилами та нормами влаштування, утримання закладів загальної освіти та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 встановлюється початок навчальних занять не раніше 8:00 (п. 9.10), то рекомендується розпочинати ранкові зустрічі о 8:15–8:2-.Час на проведення ранкових зустрічей не обліковується в класних журналах, частково компенсує різницю в тривалості навчальних занять, решта якого компенсується роботою вчителя на перервах (лист Міністерства освіти і науки України No1/9-190 від 2.04.2018 року);

          моделюється й упроваджується в освітній процес на засадах синергетичногопідходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до самоорганізації. Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі поєднання різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх компонентів; нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як гнучкого багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами освітнього процесу одного / декількох варіантів його організації, зокрема й за індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — у переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти.

Зміст початкової освіти в Проєкті визначено відповідно до дидактичних

основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом відповідності змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку людства взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні розглядаємо положення постнекласичної парадигми освіти, у якій концептуальною освітньою метою визнано створення умов для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості в складному нестабільному світі. Аксіологічними імперативами державної освітньої політики в постнекласичній парадигмі є поєднання технократизму з гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю, яка репрезентує типові риси культурної особистості: духовність, національну свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення, емоційний інтелект тощо.

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в Проєкті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, а з іншого — формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та культурної компетентностей, позитивного мислення й емоційного інтелекту.

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в Проєкті, визначаємо низку взаємопов’язаних положень.

1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці й тривати впродовж усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не лише сприяє розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває комунікативні компетентності під час роботи в команді.

2. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів / студентів та їхньою кар’єрою. За оцінками науковців, у майбутньому 9 із 10 найбільш затребуваних і високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-сектора та вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних компетентностей у галузі STEM-дисциплін.

3. Мета STEM-освіти в системі загальної середньої освіти — розвивати в учнів інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, а також формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, зокрема концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), операційної (здатність охайно та точно виконувати операції), аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у власну ефективність).

4. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти є:

 фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні

предметів природничо-математичного циклу;

 інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що здійснюється

на засадах міждисциплінарного та проєктного підходів;

 навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів дослідницької компетентності, опанування ними алгоритму розв’язання винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проєктів;

 практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на уроках створюють прототипи / моделі реальних об’єктів, процесів або продукти сучасної індустрії);

 посилена увага до вивчення англійської мови, оскільки найбільш значущі наукові друковані та інтернет-ресурси публікуються саме цією мовою.

5. STEM-освіта може реалізовуватися як в урочний, так і в позаурочний час.

Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів.

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі 1‒4-х проєктних класів реалізуються:

інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («Ажурна пилка», «Алфавіт», «Броунівський рух», «Дерево припущень», «Діалог», «Карусель», «Синтез думок», «Тонкі та товсті запитання», «Учитель», «Шість капелюхів» тощо); технологія навчання в грі; дискусія («Метод прес», «Обери позицію», «Парламентські слухання», «Ток-шоу» тощо); метод проєктів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання тощо), афірмації, що спрямовані на становлення учнів як суб’єктів життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми;

технологія SТЕM-освіти (навчання на основі власних відкриттів; проблемне навчання; запитальне навчання, розв’язання винахідницьких задач на основі теорії розв’язання винахідницьких задач Г. Альтшулера тощо);

технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над формуванням в учнів: 1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос і про себе, розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати й оцінювати інформацію завдяки вправам «Ключові слова», «Питайлик», «Техніка аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку необхідно запам’ятати, та раціонально запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»; 4) уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-міркування;

технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на таксономії Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, методиці інтервальних повторень Г. Еббінгауза;

технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі збагачення Дж. Рензуллі. Відповідно до цієї моделі в Проєкті передбачено систему заходів, спрямованих на створення умов для розвитку в учнів мотивації, креативності та інтелекту.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

 Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання - дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю

- знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)   визначених Державним стандартом.

 

 

                                                                                           Таблиця 1

Навчальний план 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на 2020-2021 н.р.

І ступінь

Назва освітньої галузіНазва навчального предметаКількість годин на тиждень у класах

1-А клас

«Інтелект України» 2- А клас

«Інтелект України» 3-А клас

«Інтелект України»

Мовно-літературна 

(українська мова)*Українська мова66*6*

Українська мова в інтегрованому курсі

 « Я пізнаю світ»1*

1*

Мовно-літературна 

Іноземна мова (англійська мова)23

         3

МатематичнаМатематика334

Мовно-літературна (література)Я пізнаю світ8

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

    8   

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна* **

Мистецька

Інформатична

 

Інформатика1

МистецькаМистецтво111

Фізкультурна***Фізична культура***2***2***2***

Усього202223

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

Англійська мова

Математика

Я пізнаю світ

 

 

       1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)2325

26

*Вивчення української мови в 2 класі здійснюється через вивчення предметів «Українська мова» (6 год/тижд.) , «Українська мова в інтегрованому курсі « Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)

**Година, передбачена на підсилення інваріантної складової через виділення 1 год/тиждень варіативної складової,  на вивчення англійської мови 

 ***Години, передбачені для фізичної культури ( предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)  та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

Таблиця 2

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

у класах

1-Б1-В2-Б2-В3-Б3-В

Українська мова* 5 5 5* 5* 5* 5*

Українська мова в інтегрованому курсі *

«Я досліджую світ» 2* 2* 2* 2*

Іноземна мова ( англійська мова) 2 2 3 3 3 3

Математика 3 3 3 3 4 4

Я досліджую світ** 7 7 5 5 5 5

Інформатика 1 1

Мистецтво: музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1

Інформатика (у курсі «Я досліджую 

світ» )**11

Фізична культура *** 3 3 3 3 3 3

Усього 20+3 21+3 21+3 21+3 22+3 22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

 

Християнська етика

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

      

      1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 22 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 25 26 26

 

*Вивчення української мови у 2 класі передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» (5 год/тижд.)  та предметом «Українська мова в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» (2 год/тижд.)

**Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ»: мовно-літературна – 2, математична-1, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна, громадянська та історична – разом 4 для 1 класу; математична-1, природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережувальна громадянська та історична – разом 4 для 2 та 3 класів. Інформатична галузь у 2 класі виокремлена з інтегрованого предмета «Я досліджую світ» та представлена предметом «Інформатика (у курсі «Я досліджую світ»)»

***Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

Освітні галузіНавчальні предмети

           4-А клас

«Інтелект України»

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5

Літературне читання3,5

Іноземна мова (англійська мова)4

Математика Математика 4

Еврика1

Природознавство,

Суспільствознавство Людина і світ 2,5

Навчаємося разом1,5

Мистецтво Мистецтво 1

Технології Трудове навчання 0,5

Інформатика 1

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5

Фізична культура*3

Усього 23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

 

Таблиця 4

 

Освітні галузіПредмети

        4-Б

       4-В

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7

Іноземна мова

 (англійська мова) 2 2

Математика Математика 4 4

Природознавство Природознавство 2 2

Суспільствознавство Я у світі 1 1

Мистецтво

Музичне мистецтво11

Образотворче мистецтво11

Технології Трудове навчання 1 1

Інформатика11

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1

Фізична культура*33

Усього 21+3 21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занятьХристиянська етика

1

1

Українська мова

 

 

 

1

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

 

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

                                                                                             

 

 

 

 

   Таблиця 5

 

 

Перелік навчальних програм для учнів 1, 2 класів школи І ступеня

 

 

№ п/п Назва навчальної програми

 

1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б.

(затверджена наказом МОН від від 21.03.2018 року № 268)

2. Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту "ІнтелектУкраїни" (лист МОН від 25.05.2018 р. №1/9-344)

3. Варіативна складова. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор

Жуковський В.М. «Острозька академія» (лист МОН від 16.07.2015 р.

№ 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таблиця 6

 

Перелік навчальних програм для учнів 3-4 класів школи І ступеня

 

п/п                              

                                 Назва навчальної програми

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи (затверджена наказом МОН від 

29.05.2015 № 584)

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

7. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

13. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Сергієнко І. Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1094

14. Читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Семихат Н.Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1096

15. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1093

16. Еврика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1095

17. Навчаємося разом. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Євдокимов В. І., Дорожко М. В.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1092

18. Людина і світ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Грінченко О. І., Калиновська Г. О.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1097

Варіативна складова

19. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор Жуковський В.М. «Острозька академія». (Лист МОН від 16.07.2015 р. № 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради                                  Директор школи

Протокол №___ від __________                             ____________Г.В. Огоновська

                    Наказ  №___ від ____________

 

 

Освітня програма 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Миколаївської районної ради Львівської області

І ступінь (1-4 кл.)

2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма школи І ступеня Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

 

Загальні положення освітньої програми школи І ступеня

Освітня програма школи І ступеня (початкова освіта) Миколаївської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та від 21.02.2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», на основі:

- для 1-Б, В  та 2-Б, В класів – на основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 року № 268

- для 1-А, 2-А класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - на основі Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018 р. №1/9-344 та лист Державної служби якості освіти від 24.05.2018 р. №01-21/329 про відповідність освітньої програми вимогам Державному стандарту початкової освіти);

   - для 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класів – на основі Типової освітньої програми, затвердженої  наказом  Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. 

№ 407.

 - для 3-А та 4-В класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» - на основі освітньої програми (навчальних планів) науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (наказ МОН від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів»).

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним

стандартом початкової загальної освіти  (2011), Державним стандартом початкової освіти  (2018) .

       Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення    які подані в рамках навчального плану школи І ступеня (таблиця 1,2,3,4);

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,

перелік яких наведено в таблиці 5; пропонований зміст навчальних програм, які

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені

на офіційному веб-сайті МОН;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів складає

805 годин/навчальний рік, для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,  для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,  для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах 1-4 класів школи І ступеня.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план для 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В  класів школи розроблено на основі Типового навчального плану для початкової школи з навчанням українською мовою (додаток 1 до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом   Шияна Р.Б.).

Навчальний план для 1-А, 2-А класів розроблений на основі Типового навчального плану початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (таблиця 1 Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Цикл І (1-2 класи)).

Навчальні плани для, 3-А 3-Б, 4-А, 4-Б класів розроблені на основі варіанту навчального плану початкової школи з українською мовою навчання (Таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407).

   Навчальні плани для 3-А та 4-В класів розроблені на основі Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (додаток 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 № 1319).

Варіативна складова навчального плану враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення школи.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

     Години варіативної складової навчального плану школи І ступеня розподілені для вивчення:

- 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б класи - по 1 годині християнської етики на виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації № 07-01/286 від 02.06.2017 року «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2017-2018 навчальному році» та з врахуванням регіональних особливостей;

- 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б класи - по 1 годині  індивідуальних занять з української мови з метою збільшення годин на вивчення предмета інваріантної складової навчального плану;

- 1-А,  2-А класи - по 1 годині  на мовно-літературну галузь (англійська мова) у зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір.

 

Перелік та зміст освітніх галузей в 1 класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

9. Мовно-літературна, у тому числі:

- Рідномовна освіта (українська мова та література)

- Іншомовна освіта

10. Математична

11. Природнича

12. Технологічна

13. Соціальна і здоров’язбережувальна

14. Громадянська та історична

15. Мистецька

16. Фізкультурна

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується в навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованих  курсах «Я пізнаю світ» 

(1-А клас), «Я досліджую світ» (1-Б, 1-В класи). Освітня галузь «Математична» реалізуються через вивчення окремого навчального предмета «Математика» та інтегрованих  курсів «Я пізнаю світ» (1-А клас), «Я досліджую світ» (1-Б, 1-В класи).  Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна» представлені в інтегрованих курсах  «Я  пізнаю світ» (1-А клас), «Я досліджую світ» (1-Б, 1-В клас). Мистецька освітня галузь реалізується як через інтегрований курс «Мистецтво» (в 1-А класі), так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво (в 1-Б та 1-В класах); освітню галузь «Фізкультурна» реалізує навчальний предмет «Фізична культура» та інтегрований курс  «Я  пізнаю світ» (1-А клас), навчальний предмет «Фізична культура» (1-Б, 1-В клас).

Перелік та зміст освітніх галузей в 2 класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

1. Мовно-літературна, у тому числі:

- Рідномовна освіта (українська мова та література)

- Іншомовна освіта

2. Математична

3. Природнича

4. Технологічна

5. Соціальна і здоров’язбережувальна

6. Громадянська та історична

7. Інформатична

8. Мистецька

9. Фізкультурна

Освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується в навчальних предметах «Українська мова», «Українська мова» в інтегрованому курсі «Я пізнаю світ», «Іноземна мова» (2-А клас), «Українська мова», «Українська мова» в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», «Іноземна мова» (2-Б, 2-В класи). Освітня галузь «Математична» реалізується через вивчення окремого навчального предмета «Математика» та у складі інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» (2-А клас), навчального предмета «Математика» та у складі інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (2-Б, 2-В класи). Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна» представлені в інтегрованих курсах «Я пізнаю світ» (2-А клас), «Я досліджую світ» (2-Б, 2-В класи). Мистецька освітня галузь реалізу-ється як через інтегрований курс «Мистецтво» (в 2-А класі), так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво (в 2-Б та 2-В класах). Освітню галузь «Фізкультурна» реалізує навчальний предмет «Фізична культура» та інтегрований курс «Я пізнаю світ» (2-А клас), предмет «Фізична культура» (2-Б, 2-В класи).   Освітню галузь «Інформатична» реалізує навчальний предмет «Інформатика» (у курсі «Я досліджую світ») (2-Б, 2-В класи) та навчальний предмет «Інформатика» (2-А клас).

 

Перелік освітніх галузей в 3-4 класах.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

У 3-4 класах освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

        Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

       Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове

навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" ( в 3-А, 3-Б та 4-А, 4-Б класах) та інтегрованим курсом «Мистецтво» ( в 3-А та 4-В класах).

 У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови та інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

        Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним

навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

- вільне володіння державною мовою,

-здатність спілкуватися рідною, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях,

оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

- математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів таситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові

ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і

навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

- інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

- екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

- навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

- підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

 Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої

освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповіднодоЗакону України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (таблиці 5,6).

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

         Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні,

якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

        Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного (методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до основних положень Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти в освітньому процесі 1‒2-х проектних класів реалізуються:

       - інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема кооперативне навчання, робота в парах або групах («ажурна пилка», «алфавіт», «бреінстормінг», «броунівський рух», «виклик», «дерево припущень», «діалог», «карусель», «синтез думок», «тонкі та товсті запитання», «учитель», «шість капелюхів»); технології навчання в грі; дискусія («дебати у форматі Карла Поппера», «метод прес», «обери позицію», «парламентські слухання», «ток-шоу»); метод проектів; тренінги (соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання), що спрямовані на становлення учнів як суб’єктів успішної та щасливої життєдіяльності, патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми;  

         - технологія SТЕM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є підготовка фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій;

        - технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів

таких наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над формуванням в учнів:1) технічної складової читання за допомогою комплексу спеціальних вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос, розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично осмислювати й оцінювати інформацію завдяки вправам «Ключові слова», «Питайлик», «Техніка аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, виділяючи інформацію, яку необхідно запам’ ятати, та запам’ятовувати її, висловлювати усно та письмово думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи її, завдяки власну комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»;4) уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-міркування;

     - технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що ґрунтується на методиці повного засвоєння знань, умінь і навичок у когнітивній, чуттєвій і психомоторній сферах Дж. Керролла і Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна, методи інтервального повторення Г. Еббінгауза;

     - технологія збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі збагачення Дж. Рензуллі (Schoolwide Enrichment Triad Model).

        Відповідно до цієї моделі в Проекті передбачено систему заходів, що  спрямовані на формування в учнів дослідницької компетентності в єдності всіх її компонентів, створення умов для розвитку в учнів особистісних якостей (креативності, цілеспрямованості, наполегливості, відданості справі, впевненості у власних силах тощо), пізнавальних процесів та уваги, здатності до ефективної навчально-пізнавальної діяльності, опанування учнями на теоретичному й практичному рівнях теорії розв’язання винахідницьких задач.

       Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним коштом.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

- кадрове забезпечення освітньої діяльності;

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

- якість проведення навчальних занять;

- моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

- оновлення методичної бази освітньої діяльності;

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю

- знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)   визначених Державним стандартом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

 

Навчальний план 

Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 на 2019-2020 н.р.

І ступінь

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета Кількість годин на тиждень у класах

1-А клас

«Інтелект України» 2- А клас

«Інтелект України»

Мовно-літературна 

(українська мова)* Українська мова 6 6*

Українська мова в інтегрованому курсі « Я пізнаю світ»1*

Математична Математика 3 3

Мовно-літературна (література)Я пізнаю світ818

Математична 1 1,5

Природнича 4 4,5

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Фізкультурна* ** 1*** 1***

Мистецька 1 1

Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська мова)** 2+1** 2

Інформатична - 1

Мистецька Мистецтво 1 1

Фізкультурна*** Фізична культура*** 2*** 2***

Усього 20+2+1 22+2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

Англійська мова

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 25

*Вивчення української мови в 2 класі здійснюється через вивчення предметів «Українська мова» (6 год/тижд.) , «Українська мова в інтегрованому курсі « Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)

**Година, передбачена на підсилення інваріантної складової через виділення 1 год/тиждень варіативної складової,  на вивчення англійської мови 

 ***Години, передбачені для фізичної культури ( предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.)  та «Фізична культура» (2 год/тижд.), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

 

Таблиця 2

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень

 у класах

1-Б1-В2-Б2-В

Українська мова* 5 5 5* 5*

Українська мова в інтегрованому курсі *

«Я досліджую світ» 2* 2*

Іноземна мова ( англійська мова) 2 2 3 3

Математика 3 3 3 3

Я досліджую світ** 7 7 5 5

Мистецтво: музичне мистецтво 1 1 1 1

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 1 1 1

Інформатика (у курсі «Я досліджую світ» )** 1 1

Фізична культура *** 3 3 3 3

Усього 19+3 19+3 21+3 21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять :

 

Християнська етика

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

      

      1

 

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 22 22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23 25 25

 

*Вивчення української мови у 2 класі передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» (5 год/тижд.)  та предметом «Українська мова в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» (2 год/тижд.)

**Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую світ»: мовно-літературна – 2, математична-1, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна, громадянська та історична – разом 4 для 1 класу; математична-1, природнича, технологічна, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 2 класу. Інформатична галузь у 2 класі виокремлена з інтегрованого предмета «Я досліджую світ» та представлена предметом «Інформатика (у курсі «Я досліджую світ»)»

***Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

3-А клас

«Інтелект України» 4-В клас

«Інтелект України»

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5 3,5

Літературне читання3,53,5

Іноземна мова (англійська мова)34

Математика Математика 4 4

Еврика11

Природознавство,

Суспільствознавство Людина і світ 3 2,5

Навчаємося разом21,5

Мистецтво Мистецтво 1 1

Технології Трудове навчання 0,5 0,5

Інформатика 11

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5 0,5

Фізична культура*33

Усього 23+3 23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

 

 

 

Таблиця 4

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах

3-Б3-В4-А4-Б

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7 7 7 7

Іноземна мова

 (англійська мова) 2 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4

Природознавство Природознавство 2 2 2 2

Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1

Мистецтво

Музичне мистецтво1111

Образотворче мистецтво1111

Технології Трудове навчання 1 1 1 1

Інформатика1111

Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1

Фізична культура*3333

Усього 21+3 21+3 21+3 21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занятьХристиянська етика

1

1

1

1

Українська мова

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 23 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26 26 26

 

 

*Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

                                                                                             

 

 

 

 

   Таблиця 5

 

 

Перелік навчальних програм для учнів 1, 2 класів школи І ступеня

 

 

№ п/п Назва навчальної програми

 

1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б.

(затверджена наказом МОН від від 21.03.2018 року № 268)

2. Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту "ІнтелектУкраїни" (лист МОН від 25.05.2018 р. №1/9-344)

3. Варіативна складова. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор

Жуковський В.М. «Острозька академія» (лист МОН від 16.07.2015 р.

№ 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таблиця 6

 

Перелік навчальних програм для учнів 3-4 класів школи І ступеня

 

п/п                              

                                 Назва навчальної програми

1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи (затверджена наказом МОН від 

29.05.2015 № 584)

4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

7. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (затверджена наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

13. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Сергієнко І. Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1094

14. Читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Семихат Н.Є. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1096

15. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що  працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1093

16. Еврика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Доценко С.О. ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1095

17. Навчаємося разом. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Євдокимов В. І., Дорожко М. В.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1092

18. Людина і світ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Авт. Гавриш І. В., Грінченко О. І., Калиновська Г. О.ТОВ ВБ «Інтелект України». Лист ІІТЗО від 04.04.2014 № 14.1/12-Г-1097

Варіативна складова

19. Основи християнської етики. 1-11 класи. Автор Жуковський В.М. «Острозька академія». (Лист МОН від 16.07.2015 р. № 1/11-10027)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.