Четвер, 30 червня 2022 13:26

Про підсумки методичної роботи у закладі освіти за 2021 - 2022 н.р.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Центром методичної роботи в  школі є  шкільний методичний кабінет, завданням  якого є  впрвадження нових методів,  технологій та  способів освітньої діяльності.

 Головними завданнями методичної роботи в 2020-2021 н. р. були :

    • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

    • сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів;

    • підвищення рівня методичної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

    • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів та вивчення освітніх технологій, зокрема дистанційного навчання;

    • створення умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

    • забезпечення реалізації особистісно-орієнтованих технологій, інтерактивного навчання, інтеграції в освітньому процесі;

    • вивчення та популяризація досвіду творчих педагогів школи, району, області, України.

       У 2021-2022 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати  над методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення освітнього процесу на інноваційній основі».

У школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається з взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок. У школі організовано роботу методичної ради, творчої групи вчителів, методичних об’єднань учителів.

     Методична  робота  школи включає: індивідуальні (самоосвіта,  курсова підготовка, консультації), постійні (творча група, методоб’єднання,  психолого-педагогічні  практикуми), періодичні (методичні оперативні наради, місячник педмайстерності, майстер-класи, тренінги)  форми роботи.

На засіданнях творчої групи, методичної ради школи аналізувалися навчальні  плани, програми, обговорювалися  методичні рекомендації щодо підвищення ефективності  уроку та позакласних заходів,  оцінювання знань учнів,  практикувався обмін досвідом педагогічної діяльності  вчителями. Доробком творчої групи школи є узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи на основі інноваційних підходів до організації освітнього процесу. Учителі ділилися питанням щодо пошуку ефективних методів роботи із здібними та обдарованими дітьми, стратегії розвитку їхніх творчих здібностей, шляхів співпраці й співтворчості, а також обмінювалися інформацією про освітній процес з використанням дистанційних  технологій, роботу на платформах Moodle та Classroom,  організацію ефективного й безпечного освітнього середовища. Педагоги обмінювалися інформацією про використання в роботі креативного підходу до організації освітнього процесу, взаємовідвідували уроки з подальшим аналізом.

Методичну роботу школи координувала методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- організація роботи педколективу над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення освітнього процессу на інноваційній основі»;

- обговорення та погодження планів роботи шкільних методичних об'єднань, творчої групи вчителів, «Школи молодого вчителя», методичного кабінету;

- підвищення кваліфікації вчителів;

- огляд нормативних документів;

- обговорення плану підготовки та проведення атестації педагогічних працівників школи 2021-2022 н.р.;

- академічна доброчесність учасників освітнього процессу;

- використання змішаного навчання в процесі викладання шкільних предметів;

- моніторинг знань учнів з математики та української мови за І семестр 2021-2022 н.р.;

- рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково-методичних проблем;

- значення сайту навчального закладу освіти в створенні єдиного інформаційого простору, організації та взаємодії учасників освітнього процесу, інформаційної підтримки та мотивації навчання, індивідуальної допомогиии, організації різних дистанційних заходів для навчання педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків;

- обговорення модельних навчальних програм для здобувачів освіти 5-6 класів НУШ на 2022-2023 н.р.;

- звіт про роботу з обдарованими дітьми;

- обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану  роботи школи  та методичної роботи на 2022-2023 н.р.

Упродовж року в школі працювали такі методичні об’єднання:

    • учителів української мови та літератури;

    • учителів іноземних мов та зарубіжної літератури;

    • учителів суспільного циклу;

    • учителів математики та інформатики;

    • учителів природничого циклу;

    • учителів прикладно-естетичного циклу; 

    • учителів фізичної  культури та захисту України; 

    • учителів початкових класів; 

    • асистентів учителів інклюзивних класів; 

    • класних керівників.

Усі засідання шкільних методичних об’єднань були чітко продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення. А саме: вивчення нормативних документів, пошук оптимальних форм і методів роботи з обдарованими здобувачами освіти, вивчення нового Державного стандарту початкової освіти. На засіданнях методоб’єднань розглядалися теоретичні питання, опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання базових дисциплін,методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів,електронні ресурси для Нової української школи,  сертифікація педагогів у 2021 році, розроблення Індивідуальної програми розвитку за новим зразком, вивчення нових педагогічних ідей і технологій,  сучасних методик, суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, вибір модельних навчальних програм для 5-6 класів НУШ, вибір підручників для 5-х класів, освітній процесс з використанням дистанційних технологій. Було організовано взаємовідвідування уроків учителями методичних об’єднань. Обговорювалися практичні проблеми: 

    • подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; 

    • здійснення освітнього процессу з використанням дистанційних технологій.

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 2021-2022  н.р., були такими:

1.Вивчення й проведення відповідної роботи по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2. Упровадження в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду, сучасних освітніх методик навчання.

3. Проведення презентаційних уроків, творчих звітів, майстер-класів із метою обміну досвідом.

4. Методична допомога молодим учителям.

5. Збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи.

  Ефективно працювали методоб’єднання вчителів  початкових класів (Мартинишинин Г.В.), іноземних мов та зарубіжної літератури (Кушнір М.Р.), української мови та літератури (Іванців Н.М.), фізичної культури та захисту України (Чепа І.І.), суспільного циклу (Ковтало Н.С.).  Педагоги запрошували колег на презентаційні уроки, на яких  використовували елементи освітніх технологій, інноваційні підходи, нетрадиційні форми й методи подачі, перевірки, закріплення знань та умінь, використання ІКТ. Учителі творчо підходять до розв’язання сучасних педагогічних проблем та діляться власним досвідом з молодими педагогами. Працювала «Школа  молодого вчителя», завданнями якої були надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, умінь використовувати в роботі досягнення психолого-педагогічної науки. Робота «Школи молодого вчителя» була спрямована на допомогу молодому педагогові в підвищенні професійної майстерності. У вересні проведена робота заступниками директора з навчально-виховної роботи з новопризначеними педагогами щодо інструктажу молодих учителів «Планування, виконання навчальних планів та програм», «Зразки документації вчителя, асистента вчителя інклюзивного класу», проведено анкетування з метою вивчення  запитів молодого педагога. здійснено організацію наставництва для молодих та новопризначених педагогів. Учителі-наставники ділилися досвідом щодо ведення шкільної документації, складання календарних та поурочних планів, методики перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів освіти, самоаналізу уроку. Відбувалося взаємовідвідування уроків. 

        Дієвий орган у структурі методичної роботи – засідання педагогічних рад, на які виносилися питання звітного, проблемного, організаційного, підсумкового характеру. 

       З учителями проводилися методичні наради, де виносилися проблемні питання, що стосувалися організації освітнього процесу в школі. Адміністрація школи проводила наради з елементами тренінгу для вчителів школи. Кахнич Г.Я. взяла участь у конкурсі «Учитель року-2022» (ІІ місце).

      Система підвищення професіоналізму педкадрів – це цілісний комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених  організаційно змістовних компонентів. Вона передбачає безперервну післядипломну освіту, а саме: курсову підготовку, атестацію, самоосвітню діяльність.

Сумісна робота адміністрації та педагогічного колективу в напрямку підвищення кваліфікації розпочалась з аналізу курсової підготовки вчителів закладу. Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 в школі затверджено річний план курсової підготовки кадрів на 2022 рік (рішення педагогічної ради від 12 січня 2022 р., протокол №4). Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівниківупродовж 5 років вчитель має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації. Це є обов`язковою умовою атестації.    Кожний учитель закладу розробив власну траєкторію підвищення кваліфікації на п’ять років. Педагоги школи віддають перевагу інституційній формі підвищення кваліфікації, а саме – дистанційній. Дистанційне навчання відкрило нові можливості перед педагогами закладу. Протягом 2021-2022 н.р. року вчителі закладу підвищували кваліфікацію онлайн на освітніх порталах, студіях, сервісах: «На урок», «Всеосвіта», «EdEra», «Prometheus», «Аtomshub», ГО «Освіта ХХІ століття» та інші. Протягом цього навчального року  вчителі школи отримали сертифікати з підвищення кваліфікації. Тематика обраних курсів різноманітна, оскільки  залежить від завдань, що стоять перед сучасною освітою, відповідає методичній проблемі закладу освіти, кваліфікації вчителя та інше. Учителі звертались із клопотанням до педагогічної ради щодо затвердження та визнання результатів підвищення кваліфікації. Перед адміністрацією школи стоїть завдання: мотивувати педагогів до професійного зростання та забезпечити супровід педагогів щодо організації науково-методичної, інноваційної діяльності як важливого чинника підвищення професійної компетентності учителя.

Підвищення фахового рівня вчителя з усіх дисциплін, які він викладає, диктує Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене  зі змінами 20.12.2011 році. Підвищенню науково-методичного рівня професійної майстерності сприяє атестація педагогічних працівників.   У 2020-2021 н.р. атестації підлягали такі педагогічні працівники:  Ленців О.М., Дацьо Л.В., Грица Д.Є., Кіндій Н.С., Пікулик О.Ю., Грицик І.Ю., Дзюрак О.С., Грицко О.А., Бернацький В.А., Марчишин А.А., Чепа І.І., Ярошевська С.Р., Кушнір М.Р., Яцук Н.Ю., Цар Ю.М. Учителям Пікулик О.Ю., Яцук Н.Ю., Цар Ю.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Кіндій Н.С., Гриці Д.Є. – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Чепі І.І. – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Грицик І.Ю. – 11 тарифний розряд. Кушнір М.Р., Ярошевська С.Р.  відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», Марчишин А.А. –  раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», Ленців О.М., Дацьо Л.В., Бернацькому В.А., Дзюрак О.С. – раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Упродовж лютого проходив місячник педагогічної майстерності. Учителі поділилися досвідом своєї роботи та запозичили методичні цікавинки в колег. Презентаційні уроки провели вчителі  початкових класів Грица Діана Євгенівна, Пікулик Оксана Юріївна, Дацьо Людмила Володимирівна, Кіндій Наталія Степанівна, української мови Дзюрак Оксана Станіславівна, Яцук Наталія Юріївна, Кушнір Марія Романівна, музичного мистецтва Грицко Остап Андрійович, фізичної культури Чепа Іван Іванович, біології Цар Юлія Романівна, німецької мови Ярошевська Соломія Романівна. Уроки цих педагогів були продумані, насичені різними видами роботи з вдало підібраними наочністю й дидактичним матеріалом, застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та відеоматеріалів. Активно використовували ігрові моменти, роботу в групах, компетентнісний, диференційований та індивідуальний підходи, створювали «ситуацію успіху», що розвивало пізнавальний інтерес й активність учнів. Творче ставлення до роботи педагогів  забезпечує високу якість навчання школярів і зацікавлення здобувачів освіти навчальними предметами.

Прочитано 38 разів

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.